Rekisteriseloste

Viherympäristöliitto ry:n jäsenrekisteri

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Viherympäristöliitto ry
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki, info@vyl.fi, 09-684166

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Aino Arjas, info@vyl.fi, 09-684166

3. Rekisterin nimi

Viherympäristöliitto ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään viheralaan ja Viherympäristöliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan liittyvissä viestinnällisissä ja jäsenyyteen liittyvissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen jäsenyhdistysten ja muiden yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseksi ja ammattialaan liittyvien sähköisten kyselytutkimusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely voidaan väliaikaisesti ulkoistaa kyselytutkimusten toteuttajille ja antaa niihin liittyviä tietoja toimeksisaaneelle. Jäsenrekisteriin tallennettuihin sähköpostiosoitteisiin lähetetään uutiskirjeet VYL-viesti ja VYL-Markkinointiviesti.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n kohtaan 5 ja 19 §:n 1 momentin kohtiin 2 ja 3.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenyhdistysten jäsenistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: nimi ja sähköpostiosoite sekä mahdollisesti myös työtehtävä ja postiosoite sekä puhelinnumero. Lisäksi tallennetaan tieto siitä, mihin Viherympäristöliiton jäsenyhdistykseen/jäsenyhdistyksiin henkilö kuuluu. Rekisteriin kerätään ja talletetaan myös tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja rekisteröidyn tekemiä suoramarkkinointi- ja telemarkkinointikieltoja sekä rekisteröidyn antamia suostumuksia suoramarkkinointiin sähköpostilla, tekstiviestillä ja muilla automaattisilla järjestelmillä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäsenyhdistyksiltä, Vihreästä kirjasta tai omassa toiminnassa keräämällä esim. yleisistä internet-lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan vain jäsenyhdistysten antamilla ehdoilla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.