Toimintamalli

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli sisältää toimintaperiaatteet kestävän kehityksen toteuttamiseksi ympäristörakentamisen hankkeissa.

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli on tavoiteohjelma.

Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamalli asettaa tavoitteet mutta se ei ole velvoittava tai pakottava ohjeisto. KESY-toimintamalli osoittaa toimintasuunnan, vastaa kestävän kehityksen yleisiin tavoitteisiin soveltaen niitä viheralalle. Malli antaa vaihtoehtoisia toimintaohjeita ja tarkastelee viheralan prosessia kokonaisvaltaisesti.

KESY-toimintamalli määrittelee, millä tavoin tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä  voi kussakin hankkeessa ottaa huomioon kestävän ympäristörakentamisen mukaisen toiminnan. Tilaaja määrittelee tahtotilan ja tahtotilan sitovuuden eli missä laajuudessa KESY-tavoitteita noudatetaan ja miten sitovasti niistä pidetään kiinni hankkeen toteutuksen eri vaiheissa.

Jatkossa on tärkeää luoda kriteerejä, joilla voidaan punnita eri vaihtoehtoja ja arvottaa niitä keskenään. Toimintamalli ei ole vielä valmis, vaan tiedon lisääntyessä sitä päivitetään ja tarkennetaan.

KESY-toimintamalli on toteutunut yhteistyössä Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten, ammattikunnan ja sidosryhmien sekä asiantuntijoiden kanssa. Työtä on ohjannut laaja ohjausryhmä.

Toimintamallia ja siihen liittyviä työkaluja eli ohjeoppaita, tarkastuslistoja ja asiakirja mallipohjia on työstetty 10 työpajassa, joissa mukana on ollut yli 200 osallistujaa. Toimintamallia ja työkaluja on voinut kommentoida vapaasti. Toimintamallin tavoitteita ja työkalujen toimivuutta arvioidaan eri KESY-hankkeissa.

KESY-toimintamalli on merkittävä askel pohdittaessa, miten voimme vastata kasvaviin isoihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, resurssien tehokkaampi käyttö ja energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen ehkäisy, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ihmisten osallistaminen ja viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus ja monipuolisuus.

Tutustu toimintamalliin (pdf).