Hankkeen tausta

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään, jopa parannetaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

Toimintamallin raportti avautuu tästä (pdf.)

Viherympäristöiitto ry käynnisti Kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen (KESY) vuonna 2015. Hanketta johti maisema-arkkitehti Emilia Weckman. Mukana hankkeessa olivat MMM Hanna Tajakka ja alkuvaiheessa maisema-arkkitehti Hannamaria Piipponen. Hanke perustuu amerikkalaisiin SITES-kriteereihin, joita on muokattu Suomen olosuhteisiin työpajoissa käytännön ammattilaisten kanssa. Hanketta on tukenut Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö.

Toimintamalli pohjautuu ulkomailla tehtyihin vastaavanlaisiin ohjeistuksiin ja laatumalleihin, erityisesti Yhdysvalloissa kehiteltyyn the Sustainable Sites Initiative -arviointi- ja sertifiointijärjestelmään (SITES)[1]. SITES on kehitetty edistämään ja tukemaan ekologisesti kestävää maisemasuunnittelua. Se tarjoaa erilaisia toimintatapoja ja kriteereitä, jotka ohjaavat ekologisesti kestävän maiseman suunnittelua projektin eri vaiheissa. Temaattinen jaottelu sekä kestävän rakentamisen kriteerien tavoitteet ja osin myös sisältöjä toimintaperiaatteille on tehty SITES:n pohjalta. Sisältöjä on täydennetty sekä sovitettu suomalaisiin olosuhteisiin. SITES:n lisäksi hankkeessa on hyödynnetty eurooppalaisia Green City, Green Flag ja Green Label -ohjeistuksia sekä aiheeseen liittyvää muuta kirjallisuutta ja materiaalia. 

Hankkeen aikana on selvitetty myös voimassa olevien lakien, asetusten, yleisten laatuvaatimusten ja ohjeiden vaikutusta kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen viherhankkeissa. Tarkoituksena on vaikuttaa ohjaaviin standardeihin, jotta kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen on mahdollista nykyistä paremmin.

KESY käsittää koko viheralueita koskevan prosessin: tilaaminen, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja materiaalit sekä tuotteet. KESY-tavoitteiden toteutuminen edellyttää tilaajan sitoutumista KESY-tavoitteisiin.

Toimintamalliluonnoksen pohjalta allekirjoitettiin vuoden 2017 Viherpäivillä Jyväskylässä Viherympäristöliiton ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen Kestävän ympäristörakentamisen sitoumus, jossa sitoudutaan noudattamaan laadittavia kestävän ympäristörakentamisen kriteerejä sekä pelisääntöjä ja jakamaan niistä tietoa sekä kannustamaan viheralueiden tilaajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakentajia, kunnossapitäjiä ja alan tuotetoimittajia noudattamaan omassa toiminnassaan näitä yhdessä asetettuja tavoitteita.

Sitoutumisen lisäksi kestävän kehityksen mukainen toimintatapa vaatii ennen kaikkea asennemuutosta ja myös totuttujen käytäntöjen uudelleenajattelua. Tavoitteena on, että toimintamalli antaa eväitä uudelleenajatteluun ja tekemiseen.

Tutustu lisää hankkeen taustoihin ja tavoitteisiin (pdf)

Video siitä, kun luonto inspiroi ympäristönsuunnittelua, avautuu tästä

Video ekologisesta viheralueiden hoidosta. Kun luonto inspiroi, avautuu tästä

Unkarissa Budapestissä oli vuoden 2017 syksyllä kestävää ympäristörakentamista, green infrastruktuuria koskeva seminaari, jossa julkaistiin julkilausuma, avautuu tästä pdf.

[1]Sustainable Sites V2 Raiting System for Sustainable Land Design and Development, 2014.