Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Käsitteet

Epäpuhtaus; Maa-aineksessa tai lannoitevalmisteessa esiintyvät sinne kuulumattomat ainesosat, kuten rikkakasvin siemenet, muut kasvinosat, haitalliset tai erityisen haitalliset vieraslajit, hukkakaura ja roskat (mm. lasi, metalli, muovit, luut, kivet). Epäpuhtauksien enimmäispitoisuudet on esitetty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista (24/11).

EU:lle haitallinen vieraslaji;
1) Haittoja aiheuttava vierasperäinen laji, jota torjutaan koko EU:n alueella. Haitat voivat olla vakava vahinko alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Lajin aiheuttama haitta vaatii erityisiä toimenpiteitä. EU:lle haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus).

2) Vieraslaji, jonka tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ekosysteemipalveluja tai vaikuttavan niihin haitallisesti. Katso myös kansallisesti haitallinen vieraslaji. 3) EU:lle haitalliset vieraslajit on lueteltu vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi)

Ilmoitusvelvollisuus; Vaarallisia kasvintuhoojia ei saa esiintyä tuotantopaikoilla tai myytävissä, maahantuotavissa tai maasta vietävissä kasveissa. Joka löytää tai epäilee löytäneensä vaarallisia kasvintuhoojia, on velvollinen ilmoittamaan havainnostaan Ruokavirastoon. Koskee myös pakkauksia.

Integroitu torjunta; Erilaisten torjuntamenetelmien yhdistäminen harkitulla tavallasekä kasvinsuojelumenetelmien käyttö taloudellisesti ja ympäristön kannalta perustellusti siten, että vähennetään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä.

Jäljitettävyys; Jäljitettävyyden onnistumiseksi tuotteiden markkinointiketjussa jokaisen toimijan tulee tietää omistusketjun itseään edeltävä ja seuraava omistaja. Myös yrityksessä tulee pystyä tunnistamaan tuote-erien liikkuminen tuotantotiloissaan.

Kansallisesti haitallinen vieraslaji; EU:n säädökset antavat valtioille mahdollisuuden määrittää kansallisesti haitallisia vieraslajeja. Jäsenvaltiot voivat määrittää näille lajeille omia rajoituksiaan. Lajin aiheuttama haitta vaatii erityisiä toimenpiteitä. Kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Katso myös EU:lle haitallinen vieraslaji. Kansallisesti haitalliset vieraslajit on lueteltu vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi).

Karanteenituhooja; lainsäädännössä määritelty, vaikeasti torjuttava tuhooja, joka aiheuttavaa merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa. Karanteenituhoojia ei saa esiintyä tuotantopaikoilla tai myytävissä, maahantuotavissa tai maasta vietävissä kasveissa. Joka löytää tai epäilee löytäneensä karanteenituhoojia, on velvollinen ilmoittamaan havainnostaan Ruokaviraston tai alueensa ELY-keskuksen kasvintarkastajalle: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/kasvintuhoojat/karanteenituhoojat/. Karanteenituhoojat on lueteltu Ruokaviraston verkkosivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/kasvintuhoojat/karanteenituhoojat/

Kasvinsuojeluaine; Kemiallinen tai biologinen valmiste, jota käytetään:

  • suojelemaan kasveja tai kasvituotteita kasvintuhoojalta. Nämä valmisteet ovat tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta-aineita eli insektisidejä ja fungisidejä.
  • tuhoamaan haitallisia kasveja tai kasvin osia tai estämään kasvien haitallista kasvua. Näitä valmisteita kutsutaan rikkakasvien torjunta-aineiksi eli herbisideiksi.
  • vaikuttamaan kasvien kasvuun ja estämään lakoontumista. Näitä valmisteita kutsutaan kasvunsääteiksi.

Kasvinsuojeluainerekisteri; Ainoastaan Tukesin ylläpitämässä rekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja käyttää. https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/

Kasvinsuojeluainekirjanpito; Kasvinsuojelutoimenpiteestä on tehtävä ainakin seuraavat kirjaukset: käsitelty kasvi, paikka missä torjunta on tehty, käsittelypäivämäärä, käytetyn kasvinsuojeluaineen kauppanimi, joko käyttöväkevyys tai käyttömäärä, varoaika. Varoajan voi myös merkitä torjunta- ainevaraston inventointilistaan tai muuhun vastaavaan, selvitys siitä, mihin tarpeeseen kasvinsuojelutyö on tehty eli havainnot rikkakasveista, taudeista ja tuholaisista, kasvinsuojelutyön tekijän nimi sekä kasvinsuojeluvastaavan nimi.

Kasvinsuojelututkinto; Viisi vuotta voimassa olevan tutkinnon tarvitsee, kun ammattimaisesti ruiskuttaa, ostaa tai myy ammattimaiseen käyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita. https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet/kstutkinto

Kasvinsuojelutyö; Pitkäjänteisesti suunnitellen toteutettuja toimenpiteitä, jotka vähentävät tai estävät kasvintuhoojien, eli kasvitautien, rikkakasvien ja tuhoeläinten, aiheuttamia kasvien sato- ja laatutappioita. Kasvinsuojelutoimet jaetaan ennaltaehkäiseviin, mekaanisiin, biologisiin ja kemiallisiin keinoihin. Kasvintuhoojien haittojen hallinnassa perustana ovat kasvin kasvatukseen liittyvät toimet: terve lisäysaineisto, monipuolinen viljelykierto, kestävät kasvilajikkeet ja tasapainoinen lannoitus.

Kasvintuhooja; Kasveissa tai kasvituotteissa esiintyvä eläin- tai kasvikuntaan kuuluva haitallinen organismi, hyönteinen, punkki, nilviäinen, sieni, bakteeri, fytoplasma, virus ja muu taudinaiheuttaja, joka voi aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille.

Kasvipassi; Kasvipassia käytetään tiettyjen kasvilajien taimiaineistolla. Kasvipassia vaativat kasvilajit ovat vaarallisten kasvitautien ja tuholaisten isäntäkasveja. Kasvipassia käytetään pääsääntöisesti silloin, kun taimiaineistoa myydään ammattimaiseen jatkokasvatukseen. Joillakin kasvilajeilla kasvipassia käytetään myös silloin, kun taimiaineistoa myydään toiselle yritykselle myytäväksi edelleen. Kasvipassi- ja taimitodistustietojen avulla voidaan tarvittaessa jäljittää kasvierät, joissa on todettu vaarallisia kasvintuhoojia, ja näin estää tuhoojien laajempi leviäminen. https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/lainsaadanto/lainsaadannon-uudistus/

Kriittinen vaihe; Tuotannossa tai tuotteen liikkumisessa vaihe, jossa voidaan puuttua tehokkaasti virheellisen tuotteen edelleen liikkumiseen ja jossa voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Kynnysarvo; Tutkittu raja-arvo siitä, mikä määrä tuhoojia aiheuttaa taloudellisen ja/tai esteettisen haitan. Kaikille tuhoojille ei ole vielä olemassa torjunnan kynnysarvoja. HUOM! Ei sovellu kasvintuhoojille, jotka pakko torjua ennaltaehkäisevästi, kuten eräät kasvitaudit tai rikkakasvit, joiden itämisen jälkeisiä torjuntakeinoja ole.

Laatutuhooja; Tuhoojia, joita ei saa olla istutettavaksi tarkoitetuissa kasveissa lainkaan tai esiintymiselle on annettu tietty raja-arvo.

Omavalvonta; 1) Toimijan oma toiminta, jolla valvotaan työprosessia ja varmistetaan paikalla työprosessin ja valmistettavan tuotteen vaatimusten mukaisuus. 2) Toimijan oma valvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tuote ja sen käsittely täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Omavalvontasuunnitelma;

1) Omavalvonnasta laadittava kirjallinen suunnitelma, jossa kuvataan:

  • työprosessin tarkkailtavat työvaiheet
  • tarkkailtavien työvaiheiden hallinta
  • ongelmatilanteisiin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy
  • toiminta havaittaessa poikkeamia työprosessissa.

2) Organisaation laatima suunnitelma, jossa määritellään toiminnan riskit, riskien valvontamenetelmät, riskien valvonnan toimenpiderajat, toimenpiteet rajan ylittyessä ja omavalvontajärjestelmän toimivuuden varmistamiskeinot.

Pakkausmateriaali; Tuotteiden pakkaamisessa käytetty materiaali on varmistettava kasvintuhoojien varalta. On huomattava, että varsinkin puiset pakkaukset ovat mahdollisia tuhoojien leviämisväyliä.

Reklamaatio: Tavaran/palvelun toimittajalle tehty ilmoitus (huomautus) tuotteen/toimituserän virheistä.

Ruiskuntestaus; Ruiskut, joita käytetään kasvinsuojeluaineiden levittämiseen, pitää testauttaa viiden vuoden välein. Testaamattomia ruiskuja ei saa käyttää. Ruiskun omistaja on vastuussa ruiskun testauttamisesta. https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet/ruiskuntestaus

Takaisinvetosuunnitelma; Yrityksissä laadittava toimintaohje, joka sisältää menettelytavat vetää markkinoilta kuluttajille vaaraa aiheuttavat tuotteet. Koskee myös tilanteita, joissa havaitaan vaarallisia kasvintuhoojia.

Taudinaiheuttaja; Sairautta aiheuttava bioottinen tai abioottinen häiriö. Bioottisia taudinaiheuttajia ovat sienet, virukset ja bakteerit. Abioottisia taudinaiheuttajia ovat muun muassa ravinnehäiriöt ja ilman epäpuhtaudet.

Taimiaineistotiedosto; MMM:n asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta 96/00 sanoo liitteessä 2 näin:

KORISTEKASVIEN TAIMIAINEISTON LAADUNVARMISTUS
Koristekasvien taimiaineiston tuottajan, markkinoijan ja maahantuojan on järjestettävä toimintansa laadunvarmistus, ottaen huomioon toimintansa tai toimintojensa erityisluonteen, siten, että:

1) tuotantojärjestelmän kriittiset vaiheet, jotka vaikuttavat aineiston laatuun tunnistetaan;
2) kriittisten tuotantovaiheiden seurannasta ja valvonnasta pidetään kirjaa;
3) näytteiden ottaminen ja niiden tutkiminen tapahtuu Ruokaviraston hyväksymällä tavalla;
4) valvontaviranomaisen tarkastusta varten pidetään taimiaineistotiedostoa luetelmakohdissa 1 – 3 tarkoitetuista asioista sekä koristekasvien taimiaineiston hankinnasta, tuotannosta ja markkinoinnista;
5) taimiaineistotiedostoa ja siihen liittyviä asiakirjoja säilytetään vähintään vuoden ajan, puuvartisten kasvien osalta kuitenkin kolme vuotta*;
6) varmistetaan taimiaineistoerien pysyminen erikseen tunnistettavina tuotannon aikana.

* Vähittäiskaupassa ja viherrakentamisessa tiedostoon on merkittävä vain taimiaineiston ostot, muut toimitukset ja säilytyspaikat

Taimitodistus; Taimitodistusta käytetään aina, kun taimiaineistoa myydään ammattimaiseen jatkokasvatukseen tai toiselle yritykselle edelleen myytäväksi. Kasvipassi- ja taimitodistustietojen avulla voidaan tarvittaessa jäljittää kasvierät, joissa on todettu vaarallisia kasvintuhoojia, ja näin estää tuhoojien laajempi leviäminen.

Toimitusasiakirja; Materiaalin mukana toimitettava kirjallinen asiakirja, kuten kuormakirja, lähetyslista, materiaalitodistus, pakkausluettelo, tuoteseloste ja vakuustodistus.

Tulokaslaji; Laji, joka luontaisesti leviää uusille alueille laajentaen nykyistä elinpiiriään. Mm. ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen uusien tulokaslajien määrään.

Vieraslaji; Laji, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslaji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston. Haitalliset vieraslajit on lueteltu vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi). Suurin osa vieraslajeista on haitattomia ja niitä voidaan käyttää turvallisesti istutuksissa.

Vaarallinen kasvintuhooja; Kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen myötä tuhoojien luokittelu muuttuu. Tässä yhteydessä vaarallisiin tuhoojiin sisältyvät karanteenituhoojat, jotka jaetaan unionikaranteenituhoojiin (*) ja suoja-aluekaranteenituhoojiin. Unionikaranteenituhoojista merkittävimmät ovat prioriteettituhoojia. Tässä ryhmässä mainittuja tuhoojia löydettäessä on niistä tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon.

Vastaanottotarkastus; Kun yritykseen tai työmaalle tulee tuotteita (kasveja, kasvualustaa, katetta yms.) tehdään niille tarkastus mahdollisimman pian. Silloin tarkastetaan, että toimitus sisältää tilatut tuotteet ja että määrä ja laatu ovat tilatun mukaiset. Näiden lisäksi kiinnitetään huomio mahdollisiin kasvintuhoojiin.

ZP-kasvipassi; EU:n sisällä on suoja-alueiksi määriteltyjä valtioita ja alueita, joilla ei esiinny tiettyä vaarallista kasvintuhoojaa. Vietäessä suoja-aluetuhoojien isäntäkasveja muualta EU:sta suoja-alueille, ovat vaatimukset yleisiä EU-vaatimuksia tiukemmat. Osoituksena suoja-aluevaatimusten täyttymisestä pitää suoja-aluetuhoojien isäntäkasveilla olla ZP-kasvipassi (ZP-kirjainlyhenne tarkoittaa suoja-aluetta).

Suomella on suoja-alueoikeus neljän karanteenituhoojan suhteen: tulipolte, juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus, valkoperuna-ankeroinen ja koloradonkuoriainen.