Pelastustie tuo turvaa ja mahdollistaa tehokkaan sammutus- ja pelastustoiminnan

Pihat muodostavat asuinympäristössä kodin ja julkisen tilan välisen vyöhykkeen, alueen, joka vaikuttaa monella tavalla ihmisten elämään. Piha vaikuttaa asuinalueen viihtyisyyteen, ympäristön fyysiseen laatuun, asukkaiden turvallisuudentunteeseen ja alueen imagoon. Mielikuvissa viihtyisä piha-alue sisältää kauniita idyllisiä viheralueita, istutuksia ja istuinryhmiä. Tähän mielikuvaan voi tuntua mahdottomalta yhdistää pelastustien ja nostopaikkojen vaatimukset. Yhteistyöllä ja keskustelun myötä voidaan kuitenkin saada aikaan hyvä lopputulos, jossa yhdistyvät vehreys, kauneus ja turvallisuus.   

Suunnittelua ja kunnossapitoa ohjaavat lainsäädäntö ja pelastuslaitoksen ohjeet    

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Jos rakennuksesta pelastautumisen varatie suunnitellaan toteutettavaksi pelastuslaitoksen toimenpitein, on pelastustien johdettava jokaisen varatien läheisyyteen. Pelastustie on siis osa kiinteistöjen suunniteltuja poistumisratkaisuja.  

Pelastusteiden suunnittelu ja toteutus on osa rakennushanketta. Pelastustiet ja puomitikasauton nostopaikat sisällytetään rakennuslupavaiheessa asemapiirustukseen ja tarvittaessa myös erilliseen pelastustiesuunnitelmaan. Suunnitelma on hyvä liittää rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 

Pelastustien mitat, sijainti suhteessa rakennukseen ja kantavuus mitoitetaan rakentamisen ajankohtana tyypillisen pelastuskaluston mukaan. Pelastuslaitosten pelastusajoneuvojen koot vaihtelevat, joten pelastuslaitoksilla on pääosin omat pelastustieohjeet, joissa on esitetty ajoreitin mitat ja kantavuudet.  

Pelastusteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa on huomioitava reittien käytettävyys kaikissa olosuhteissa. Suunnittelussa on huomioitava esimerkiksi pysäköintipaikat, auto- ja jätekatokset sekä muut piha-alueen järjestelyt, kuten portit, pyörätelineet, leikkialueet, istutukset sekä talvikunnossapidon tarpeet. 

Omatoimisen poistumisen mahdollistavat varatiejärjestelyt voivat keventää pelastustien vaatimuksia  

Tulevaisuuden rakentamisessa uskotaan korostuvan omatoimiset varatiejärjestelyt. Näitä ovat esimerkiksi parvekelinjojen väliin suunniteltavat tikaskuilut; parvekkeille asennettavat tikasluukut; sivusuuntainen siirtyminen naapuripalo-osaston parvekkeelle; kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää tai rakennuksen varustaminen tarkoitukseen soveltuvalla sammutuslaitteistolla. Vaihtoehdoista on hyvä keskustella suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisten välillä. 

Jatkossakin on huomioitava ne ihmiset, jotka eivät pysty omatoimisesti poistumaan rakennuksesta. Pelastusajoneuvojen on edelleen päästävä riittävän lähelle rakennuksia, jotta esimerkiksi turvallinen ja tehokas kattotyöskentely on mahdollista. 

Pelastustie tulee merkitä asianmukaisesti ja talvikunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota etenkin runsaslumisina talvina. Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Turvallinen ja viihtyisä kokonaisuus 

Ennakoiva suunnittelu edistää turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Riittävän aikaisessa suunnitteluvaiheessa aloitettu yhteistyö ja keskustelu paikallisten pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisten sekä piha- ja vihersuunnittelijoiden kanssa antaa hyvät eväät kiinteistöjen toiminnallisen, käytännöllisen, vihreän ja turvallisen pihamiljöön luomiselle.   

Pelastuslaitosten toiveet pelastusteiden suunnittelijoille ja kunnossapitäjille    

  • Selvitä jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa paikallisilta pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisilta pelastustien reunaehdot; mitat, kantavuusrajoitukset, miten varatiet tullaan järjestämään, puomitikasauton ulottumat ja tilantarve.   

  • Pelastuslaitos sekä muut kiinteistössä satunnaisesti vierailevat arvostavat selkeitä opastauluja, joista selviää rakennusten numerointi, sallitut pysäköintipaikat ja varsinaiset pelastustiet. 

  • Huolehdi pelastusteiden esteettömyydestä – kiinnitä erityistä huomiota talvikunnossapitoon.     

  • Tee yhteistyötä piha- ja vihersuunnittelijoiden kanssa. Huomioi, etteivät pihan istutukset ja puut kasvaessaan kavenna pelastustietä tai muutoin haittaa pelastustien käyttöä.     

  • Pelastustielle pysäköinnin voi saada kuriin pysäköinnin valvonnalla.  

Teksti: Johtavat palotarkastajat Nina Piela-Tallberg, Raki Salmela ja Pauliina Kopra. Kuvat: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.
Juttu on julkaistu Vihreässä Kirjassa 2022.