Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Viherympäristöliitto ry, ruotsiksi Grönmiljöförbundet rf ja kotipaikka on Helsinki.

2 §  Liiton tarkoituksena on edistää maassamme viherympäristön kehittämistä ja arvostusta kaikilla sen osa-alueilla, kohottaa alalla toimivien ammatillista tietoa ja taitoa sekä valvoa alan tuotannollisia ja yleisiä taloudellisia etuja.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 • luo yhteydet keskushallinnon organisaatioihin
 • huolehtii alaa koskevien säädösten ja normien laatimisesta ja yleiseen käyttöön hyväksymisestä
 • luo edellytykset alalla toimivien järjestöjen ja ammattiryhmien välisille suhteille ja hyvälle yhteistyölle
 • harjoittaa alan tiedotusta ja neuvontaa, täydennyskoulutusta sekä näyttelytoimintaa
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • tekee esityksiä alan tutkimuksen sekä opetuksen kehittämisestä
 • laatii toimialaansa koskevia kannanottoja ja lausuntoja
 • kuuluu jäsenenä Puutarhaliitto ry:hyn sekä mahdollisesti alan muihin keskusjärjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 § Liiton jäseneksi hyväksytään ne viherympäristön hyväksi toimivat oikeuskelpoiset yhdistykset ja yhteisöt, jotka liiton hallitus sellaiseksi katsoo.

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan liiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin liiton tarkoitusperiä tai jättänyt velvoitteensa täyttämättä.

Liiton liittokokous voi nimetä liiton kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi liiton toimintaa merkittävästi kehittäneitä henkilöitä.

5 § Yhdistykset ja yhteisöt suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa liiton vuosikokous.

Jäsenmaksu voidaan määrätä erikseen:

 • yrittäjäyhdistyksille
 • ammatillisille henkilöyhdistyksille
 • muille viheralaa edistäville yhteisöille

6 § Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Liittokokouksen kutsu on toimitettava vähintään yksi (1) kuukausi ja ylimääräisten liittokokousten  kutsut vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostilla kullekin jäsenelle.

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa hallitus voidaan kutsua koolle myös puhelimitse.

7 § Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen liittokokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Liiton kokouksissa äänioikeutettuja ovat jäsenet siten, että jäsenyhdistyksillä on 1 ääni kullakin.

Liiton kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 11 ja 12 § mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 äänivaltuutetuista osanottamista vaadi suljettua lippuäänestystä.

8 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.
 2. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 4. päätetään jäsenmaksuista.
 5. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista alkaneelle vuodelle.
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja liiton talousarvio.
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 8. valitaan erovuoroisten tilalle  hallituksen jäsenet sekä heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 10. käsitellään muut mahdolliset asiat.

Vuosikokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta.

9 § Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään viisitoista (15) jäsentä, ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet, jotka vuosikokous valitsee.

Puheenjohtajan toimikausi on 2 vuotta ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arpomalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä työvaliokunnan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on vähintään puolet hallituksen jäsenet läsnä. Hallituksen kokouksiin voi osallistua etäyhteyden kautta.

Sihteerinä toimii liiton toiminnanjohtaja.

Liiton hallitus ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan.

Hallitus on vastuussa liiton varojen ja omaisuuden käytöstä.

10 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Hallitus voi määrätä liiton toimihenkilön kirjoittamaan yksin liiton nimen.

11 § Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajia on yksi ja toiminnantarkastajia on yksi sekä heillä henkilökohtaiset varahenkilöt.

12 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutosehdotus on kokouskutsussa esitetty ja ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § Kysymys liiton purkamisesta käsitellään kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Mikäli kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista, on purkamispäätös lopullinen.

Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään jäljelle jääneet varat jälkimmäisen purkamiskokouksen päättämällä tavalla maamme viherympäristön hyväksi.

Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

Säännöt on päivitetty viimeksi vuosikokouksessa 25.3.2021.

Kestävän ympäristönrakentamisen sitoumus

Viherympäristöliitto ry ja sen 10 jäsenyhdistystä ovat allekirjoittaneet kestävän ympäristörakentamisen sitoumuksen (pdf).