Toimenpiteet suunnittelussa

  • Selvitetään kohdealueella esiintyvät haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat. Selvityksessä käytetään asiantuntijaa (esim. biologi).
  • Laaditaan kunnossapitosuunnitelma alueella tiedossa olevien EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenituhoojien torjuntaan ja hallintaan.
  • Ohjeistetaan EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien isäntäkasveina toimineiden kasvien ja materiaalien asianmukainen hävitys.
  • Ohjataan suunnittelijaa valitsemaan kasvilajeja, joita ei ole luokiteltu EU:lle ja kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi tai jotka eivät toimi niiden isäntäkasveina.
  • Valvotaan suunnitelmassa esitettyjä kasvivalintoja.
  • Valvotaan istutuksissa käytettävien taimien alkuperää ja terveyttä sekä puisten pakkausmateriaalien alkuperää ja asianmukaisuutta rakentamistöiden aikana.
  • Valvotaan EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenituhoojien torjunnan menetelmiä ja tehokkuutta kunnossapitotöiden aikana.
  • Valvotaan ja ohjeistetaan oikean toimintatavan käyttämiseen EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien leviämisalustoina olleiden kasvien, puisten pakkausmateriaalien, kasvijätteen ja maa-aineksen hävittämisessä.