Toimenpiteet kunnossapitdossa

  • Vaalitaan vesiekosysteemien luontaista kasvillisuutta.
  • Suunnitellaan kunnossapitotoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti ja kunnossapitokohteen taukotilat siten, etteivät ne:
  • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin 
  • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida tulva- ja hulevesiä
  • edistä maaperän eroosiota
  • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
  • Suojataan alueen vesistö tarvittaessa kunnossapidon aikana.
  • Otetaan huomioon sääolosuhteet kunnossapidon aikana.