Toimenpiteet kunnossapidossa

 • Huomioidaan kunnossapitovaiheessa alueen vesitalouteen liittyvät tekijät, kuten pinta- ja pohjavedet sekä hulevedet ja jätevedet.
 • Vaalitaan vesiekosysteemien luontaista kasvillisuutta.
 • Suunnitellaan kunnossapitotoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti ja kunnossapitokohteen taukotilat siten, etteivät ne:
  • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin 
  • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida, pidättää ja imeyttää tulva- ja hulevesiä
  • edistä maaperän eroosiota
  • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
 • Suojataan alueen vesistö tarvittaessa kunnossapidon aikana mm. kiintoaineskuormilta ja epäpuhtauksilta.
 • Otetaan huomioon sääolosuhteet kunnossapidon aikana mm. suojaamalla tarvittaessa alueella olevia materiaalivarastoja.