Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta

Viherympäristöliitto on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt työtä ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskysymyksissä. Toimintaa on tehty yhteistyössä leikkivälineiden valmistajien ja maahantuojien kanssa ja tämä työ jatkuu vahvasti edelleen.

Koulutusten sisällöistä ja kouluttajien pätevyyksistä koskevista asioista päättää Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (entinen Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta).

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta

  • suunnittelee ja hyväksyy ulkoleikkipaikkoja koskevat koulutussisällöt ja kouluttajien pätevyydet

Lautakunta on päättänyt, että HAMK:in järjestäma peruskoulutus ja Safe to Play Oy:n Project-koulutus vastaavat sisällöltään toisiaan.

Lautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja Anna-Kaisa Kaukola, Turun kaupunki

Liisa Alanko, Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy

Timo Koski, Tampereen kaupunki (Teemu Kylmäkoski)

Ari-Pekka Paksuniemi, Oy Lappset Group Ab

Marja Siitonen, STARA (Teemo Kokko, STARA)

Kaj Söderlund, Oy J-Trading Ab (Turkka Latonen)

Markku Viitanen, Viher- ja ympäristörakentajat ry:n nimeämä

Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry

Marko Eskolainen, Pro Park Oy, kouluttaja, asiantuntijajäsen

Jaakko Laitinen, Tukes, asiantuntijajäsen (Petteri Mustonen, Tukes, asiantuntijajäsen)

Siri Pekuri, HAMK, asiantuntijajäsen (Heikki Peltoniemi, HAMK, asiantuntijajäsen)

Tarkastuspalvelut

- Pätevöitetyt Ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajat

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutus

- Peruskurssi (6 pv) vastaa Project-koulutusta
- Tarkastajakurssi kysynnän mukaan (5 pv)
- Ks. koulutustarjonta: Hämeen ammattikorkeakouluSafe to Play Oy

Perus- ja tarkastajakoulutuksen kouluttajien pätevyysvaatimukset

Perus- ja tarkastajakurssin kouluttajien minimivaatimus on VYL:n tarkastajan pätevyys sekä perusteltu osoitus, että kouluttaja omaa ajanmukaiset tiedot opetettavista aihealueista. Hakemus kouluttajaksi pääsystä tehdään Viherympäristöliiton Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnalle, joka hyväksyy jokaisen hakijan erillisen harkinnan ja perustelujen mukaan.

Tarkastajakurssin kouluttajalta vaaditaan lisäksi laaja-alainen kokemus turvallisuusasioiden hallinnasta, esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen standardisoimistyöhön sekä kattava riskinarvioinnin hallinta.

Kivituhka putoamisalustana

Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuuslautakunta (edustukset maamme leikkivälinevalmistajista ja -maahantuojista, pätevöitetyistä ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajista sekä Viherympäristöliitosta) on teettänyt tutkimuksen kivituhkan soveltumisesta leikkivälineiden putoamisalustaksi ja on antanut seuraavan suosituksen:

Tyyppien 2, 3 ja 4 keinumisvälineillä (yhden ja useamman tukipisteen keinumisvälineet sekä heilurikeinut), joiden vapaa putoamiskorkeus on alle yksi metri, voidaan putoamisalustana käyttää 10 cm:n kerrosta tiivistämätöntä kivituhkaa (raekoko 0/6). Suositus ei koske muita keinumisvälinetyyppejä eikä muita putoamiskorkeudeltaan alle yhden metrin leikkivälineitä.

HIC-testiä suositellaan leikkipaikkojen putoamisalustojen testaukseen

Leikkivälineitä ja niiden putoamisalustoja koskeva yleiseurooppalainen turvallisuusstandardi EN 1176-1 päivittyi Suomessa 27.10.2017. Kyseinen standardi esittää velvoittavassa liitteessään H putoamisalustojen käyttöönottotarkastusta koskien kaksi mahdollisuutta. Toinen on se, että kansallisella tasolla annetaan kussakin Euroopan standardisoimisjärjestön jäsenmaassa omat kriteeristönsä. Toinen mahdollisuus on, että päivittyneen standardin uuden liitteen H velvoittava kriteeristö otetaan sellaisenaan käyttöön.

Viherympäristöliiton alainen Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta katsoi kokouksessaan joulukuussa 2017 olevansa sopiva taho linjaamaan tilannetta Suomessa. Lautakunta päätti, että nojataan päivittyneen standardin uuteen liitteeseen yhdellä tarkennuksella koskien sen yleisluontoista lausetta siitä, milloin putoamisalustan riittävä iskunvaimennuskyky on saavutettu.
Lautakunnan suositusluonteinen tarkennus koskee perinteisiä valettavia ja muita paikalla sekoitettavia putoamisalustoja. Maassamme on viime vuosina tehty jonkin verran putoamisalustojen iskunvaimennustestejä eli HIC testejä (Head Injyry Criteria) ja niissä on usein huomattu, että edellä mainitun kaltaisilla putoamisalustoilla iskunvaimennusarvot eivät ole olleet ennakkoon ilmoitetun tai luullun kaltaisia ja että vaihtelu on ollut paikoin suurta. Arvojen vaihtelu voi johtua monestakin tekijästä, kuten alustan valmistushetken sääolosuhteista, massan todellisista kerrosvahvuuksista (varsinainen joustokerros ja erillinen kulutuskerros), pohjamaasta ja tekijän ammattitaidosta.


Lautakunta suosittelee, että valettavilla ja paikalla sekoitettavilla putoamisalustoilla tehtäisiin ennen käyttöönottoa HIC-testi. Testin tekemisestä tai sisällyttämisestä rakennusurakoihin päättää tilaaja. Testilaitteistoja on tällä hetkellä maassamme vähän.


Uuden standardin voimaantulon ja valetuissa putoamisalustoissa ilmenneiden monien ongelmien vuoksi testaamisen uskotaan maassamme yleistyvän ja putoamisalustojen laadun näin paranevan. HIC- testillä voidaan testata kaikentyyppisten ja -ikäisten putoamisalustojen iskunvaimennuskykyä. Testaamisen yleistyminen lisää tietoisuutta putoamisalustoista ja antaa selviä testituloksia arvioitaessa vanhojenkin alustojen vaihto- tai kunnostustarvetta.

Marko Eskolainen
Seppo Närhi

Yhteystiedot

Olemme mielellämme mukana kaikessa leikkiturvallisuuteen liittyvässä kehitys- ja konsultointityössä. Näissä asioissa ota yhteyttä anna-kaisa.kaukola@turku.fi