Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Paikalla tehtävät kasvualustat

Paikalla olevista pintamaista voi tehdä kasvualustaa tietyin edellytyksin. Suositeltavaa on tehdä asiasta kirjallinen sopimus tilaajan ja rakentajan kesken. Lisäksi rakentajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma, jossa kuvataan työprosessin tarkastettavat vaiheet, ongelmatilanteisiin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet havaittaessa poikkeamia.

Paikalla tehtävällä kasvualustalla tarkoitetaan rakentamispaikalla olevista maa-aineksista niitä sekoittamalla ja tarvittaessa muualta tuotavia maa-aineksia (mm. turve, hiekka, savi) tai lannoitevalmisteita (mm. komposti, lannoitteet, kalkitusaineet, kasvualusta, mikrobivalmisteet) lisäämällä tehtyä kasvualustaa. HUOM! Myös vanhan nurmikkoalueen kunnostaminen jyrsimällä vanha nurmikko kasvualustan sekaan ja lisäämällä maanparannusaineita (esim. kompostia, hiekkaa, lannoitteita ja kalkkia) kasvualustaan tulkitaan paikalla tehtäväksi kasvualustaksi.

Kestävä ympäristörakentaminen tullee lisäämään biotooppipohjaista suunnittelua, jossa hyödynnetään paikan resursseja ja annetaan luonnon muovata kasvillisuutta. Paikalla olevia pintamaita hyödyntämällä voidaan saada rikasta, paikkaan sopivaa kasvilajistoa, jonka kehittymistä ohjataan kunnossapidon keinoin.

Rekisteröityminen ja omavalvonta

Lain mukaan lannoitevalmisteen, kuten paikalla tehtävän kasvualustan, valmistamista koskee ilmoitusvelvollisuus, omavalvontavelvollisuus ja velvollisuus tiedoston pitämiseen. Kasvualustan valmistajan – myös paikalla olevan kasvualustan tekijän – on rekisteröidyttävä Ruokaviraston lannoitevalmisteiden valvontarekisteriin. Rekisteröityminen lannoitevalmisteiden valvontarekisteriin tehdään kuukautta ennen toiminnan aloittamista toiminnan aloitusilmoituslomakkeella. Aloitusilmoituksen liitteenä Ruokavirastoon toimitetaan tyhjä omavalvontasuunnitelmalomakepohja tiedoksi toimintatavasta, jolla omavalvonta on tarkoitus toteuttaa.

Paikalla tehtävän kasvualustan rakentaja laatii/täyttää kirjallisen omavalvontasuunnitelman hankekohtaisesti. Lisäksi hän dokumentoi omavalvontasuunnitelman toteutumista ja pitää omavalvontasuunnitelman ajan tasalla.

Vuosittain Ruokavirastoon raportoidaan vuoden aikana käytettyjen raaka-aineiden (maa-ainekset, komposti, lannoiteaineet yms.) määrät ja paikalla tehdyn kasvualustan määrä. Raportointia varten on olemassa valmis lomakepohja, joka palautetaan täytettynä Ruokavirastoon tammikuun loppuun mennessä.

Ilmoitusvelvollisuus, omavalvontavelvollisuus ja velvollisuus tiedoston pitämiseen eivät koske toimijoita,

  • jotka tekevät paikalla tehtävää kasvualustaa omaan käyttöön, omista materiaaleista (mm. kaupungin omana työnä, omista maamassoista tehtävä kasvualusta).
  • joilla on pienimuotoista toimintaa (kasvualustojen valmistusta alle 400 m3/ vuosi).

Näidenkin toimijoiden on kuitenkin varmistettava, että lannoitevalmisteet täyttävät niille laissa asetetut laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Paikalla tehtävästä kasvualustasta ei edellytetä tuoteselosteen laatimista, jos toimitaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti eli tehdystä kasvualustasta on tiedossa muun muassa käytetyt raaka-aineet, ravinnepitoisuudet ja haitallisten metallien tasot.

Tarkemmista reunaehdoista sopiminen

Paikalla olevissa maa-aineksissa – varsinkin pintamaissa – on usein runsas siemenpankki, mikä täytyy huomioida määritettäessä paikalla tehtävän kasvualustan rikkakasvipitoisuuksia. Tilaajan kanssa on kirjallisesti sovittava erikseen, mitkä siemenpankista itävät kasvit tulkitaan kohteessa rikkakasveiksi ja mitkä esimerkiksi biotooppipohjaiseksi kasvillisuudeksi.

Paikalla olevassa maa-aineksessa ei kuitenkaan saa olla EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja. Niiden havainnoista on ilmoitettava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) verkko-osoitteessa http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi.

EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja sisältävät maa-ainekset poistetaan, käsitellään ja kuljetetaan erityistä varovaisuutta noudattaen, jotta vieraslajit eivät pääse leviämään. Maa-ainesten käsittelyssä käytetyt työkoneet ja -välineet sekä kuljetuskalusto pestään huolellisesti ennen niiden käyttöä muussa käytössä. Huolehditaan, etteivät pesuvedet kulkeudu ympäristöön.

Lisätietoja:

Julkaistu 3.5.2017, päivitetty 23.4.2019.