Taitava vihervalvoja palveluksessanne

Onnistunut pihaprojekti edellyttää osaamista kaikilla viheralan osa-alueilla suunnittelusta ja rakennuttamisesta rakentamiseen, valvontaan ja kunnossapitoon. Tavallisesta rakentamisesta viherrakentaminen eroaa esimerkiksi siinä, että viheralalla ollaan tekemisissä elävän materiaalin kanssa. Tämän lisäksi varsinkin korjausrakentamisen kohteissa vaaditaan kykyä tehdä luovia ratkaisuja, jotta muutokset voidaan toteuttaa asianmukaisesti.  

Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan hyvät suunnitelmat ja rakennuttaminen sekä ammattitaitoinen urakan valvonta. Taloyhtiön edustajan tai isännöitsijän kannattaa harvoin itse toimia urakan valvojana, koska useinkaan aikaa valvontatyöhön ei ole eikä ammattitaito riitä pihaurakan erityiskysymyksiin. Ulkopuolinen ammattivalvoja on puolueeton ja voi toimia asiantuntijana mahdollisissa ristiriidoissa.  

Ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä oikeasta hoitotavasta löytyy yhden taloyhtiön puitteissa yhtä monta mielipidettä kuin asukastakin, joten valvonta on syytä antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi. Ulkopuolinen valvoja seuraa tarkasti, että valvontasopimuksen edellyttämät työt tehdään oikein ja oikea-aikaisesti. Hyvä valvoja osaa tuoda esille kunnossapitoalueiden korjaustarpeitakin.  

Vihervalvojan työtehtäviä 

Vihervalvojan toimenkuvaan kuuluu käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä, työn suorituksen kannalta tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen eri tahoilta sekä käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden tarkistaminen. Tämän lisäksi vihervalvoja osallistuu kokouksiin ja neuvotteluihin ja valmistelee omalta osaltaan niissä käsiteltäviä asioita. Kokouksissa ja neuvotteluissa tehtyjen päätösten toteutumisen varmistaminen kuuluu vihervalvojan tehtäviin.  Muiden yleisten tehtävien lisäksi valvojalle kuuluu huomion kiinnittäminen työturvallisuuteen sekä työmaan yleiseen turvallisuuteen.  

Erittäin tärkeä vastuualue on muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle: mitkä muutokset ovat paremman lopputuloksen tai kustannustehokkuuden kannalta perusteltuja. Työmaavalvontakokonaisuuden voi jakaa neljään osa-alueeseen, jotka ovat ajallinen valvonta, tekninen laadunvalvonta, taloudellinen valvonta ja dokumentointi. 

Mikä tekee vihervalvojasta taitavan? 

Osaavia viheralan valvojia ei työelämään putkahtele suoraan koulun penkiltä, vaan taitavaksi valvojaksi kehitytään pikkuhiljaa kokemuksen kautta. Karrikoidusti voidaan sanoa, että hyvä valvoja tarvitsee hortonomin, rakennusmestarin, juristin, ekonomin ja psykologin taitoja. Keskeinen edellytys on tietysti vahva viheralan osaaminen - miten kasvit, kasvuolosuhteet ja ympäristö otetaan huomioon niin pihojen rakentamisessa kuin kunnossapidossakin. Mutta muutakin osaamista siis tarvitaan! 

Kaikkia ei tietenkään valvojan tarvitse itse osata eikä hallita. Hyvä valvoja osaa etsiä tietoa ja hankkia apua oikeista paikoista vastaan tulevien haasteiden ratkaisemiseen. Laajempiin hankkeisiin on syytä perustaa valvontaorganisaatio. Esimerkiksi vihervalvoja, LVI-suunnittelija sekä sähkö- ja rakennesuunnittelijat voivat yhdessä muodostaa asiantuntijavalvontatiimin. 

Hyvän ammattiosaamisen lisäksi taitava valvoja luo osaltaan hyvää yhteishenkeä työmaalle. Työmaatoiminnan lähtökohtana tulee olla kaikkien osapuolien yhteinen tavoite päästä sopimuksen mukaiseen lopputulokseen. Tätä tavoitetta valvojan tulee edesauttaa. 

Valvonnan haasteet 2021 

Ympäristötietouden lisääntyminen ja ympäristöä koskevien vaatimusten tiukentuminen ovat tuoneet uusia haasteita sekä viherrakentamiseen että vihervalvontaan. Kestävän ympäristörakentamisen periaatteiden valvonta on uutta vihervalvojan toimenkuvassa.  Suunnitelmiin kirjatut vaatimukset menettävät kokonaan merkityksensä, ellei niitä noudateta eikä kukaan valvo niiden noudattamista. On usein houkuttavampaa toteuttaa työmaan ratkaisut perinteisellä tavalla kuin uudella tavalla ympäristönäkökohdat huomioiden. Uudistusten eteenpäin viemiseksi tarvitaan valvontaa. 

Edelleen uutena haasteena vihertöiden valvontaan ovat tulleet uudet teknologiat kuten ladattavien autojen latausinfran rakentaminen. Vaikka teknisen toteutuksen valvonta onkin sähkötöiden valvojan työtä, kokonaishankkeen seurannassa päävalvoja saa olla tarkkana. Hankkeisiin liittyy usein valtion myöntämiä avustuksia, joiden kustannusseuranta on valvojan tehtävä. Myös esteettömyysvaatimusten toteuttaminen on osa pihaurakan valvontaa. 

Hyvin valmisteltu pihahanke säästää rahaa 

Hyvät suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat tärkeä onnistuneen peruskorjaushankkeen edellytys. Huonot tarjouspyyntöasiakirjat johtavat yleensä kalliisiin tarjouksiin ja ristiriitatilanteisiin urakkavaiheessa. 

Tilaajan kannattaa ehdottomasti panostaa osaavaan pihasuunnitteluun ja rakennuttamiseen sekä valita pätevä viherrakentaja. Tällä säästetään urakkavaiheen monet ristiriidat, ja valvojankin työ helpottuu huomattavasti.  

Valvoja ei ole työmaalla suunnittelija, vaan olemassa olevien suunnitelmien tulee olla niin selkeästi laaditut, että osapuolet ymmärtävät asiat yksiselitteisesti. Yllätyksiä tietysti aina tulee vastaan, ja hyvä valvoja osaakin silloin esittää hyviä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuehdotuksia ongelmiin. Kun muistetaan vielä asianmukaisesti laaditut kaupalliset asiakirjat, voidaan ennustaa sujuvasti etenevää pihaurakkaa. 

Mistä löytää taitavia vihervalvojia? 

Viherympäristöliitto ry ja RAKLI ry muodostavat vihervalvojien pätevyyslautakunnan, joka myöntää vihervalvojan pätevyyksiä tarkoin kriteerein. Pätevyyden saamiseksi tulee olla riittävä koulutus ja kokemus. 

Vihreästä kirjasta ja Viherympäristöliiton verkkosivuilta löytyy listaus vihervalvontaa tarjoavista yrityksistä ja muista pätevöitetyistä vihervalvojista. 

Ammattitaidon ylläpito vaatii vihervalvojalta omaa aktiivisuutta, sillä alan täydennyskoulutusta ei juurikaan ole tarjolla. Valvojakoulutuksen yhteydessä järjestettävä täydennyspäivä jo pätevöitetyille valvojille on hyvä lisä.   

Teksti ja kuvat: Marko Pirttijärvi 
Kirjoittaja on Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy:n toimitusjohtaja. 
Juttu on julkaistu
Vihreässä Kirjassa 2021.