Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Monimuotoisen ja hyvinvointia kasvattavan elinympäristön turvaaminen

Jokaisella on oikeus hyvään elinympäristöön. Huolehtimalla monipuolisista ja saavutettavista viheralueista, kuten puistoista, metsistä, leikkipuistoista ja lenkkipoluista, pidetään huolta kuntalaisten hyvinvoinnista, mikä on kuntalain (410/2015 1 §) mukaan kunnan tärkein tehtävä. Viherympäristöliitto kampanjoi kuntavaalien alla monimuotoisen ja hyvinvointia kasvattavan elinympäristön puolesta.

Kuntavaalit järjestetään 13.6.2021, ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021. 

Puistoon sijoitettu euro tuottaa kunnalle moninkertaisesti takaisin erilaisilla terveys- ja ekosysteemipalveluilla. Suurin osa arjen liikkumisesta tapahtuu luontoympäristössä, pihoilla ja rakennetussa ympäristössä. Liikkuminen luonnossa vähentää tutkitusti stressiä, madaltaa verenpainetta, ennaltaehkäisee masennusta ja altistaa immuunipuolustusta vahvistaville mikrobeille.  

Hyvä ja saavutettava elinympäristö ennaltaehkäisee sairauksia ja vähentää terveydenhoitokustannuksia. Yhdyskuntarakenteeseen sisällytetyt viihtyisät, esteettömät ja turvalliset arkiympäristöt ja niiden hyvä ylläpito mahdollistavat eri ikäryhmien liikkumisen. Helposti saavutettavat ja hyvin hoidetut viheralueet, kuten puistot, ulkoilureitistöt ja pihat kannustavat ihmisiä liikkumaan (STM 2013)   

Kuntapäättäjät voivat vaikuttaa siihen, turvataanko asukkaille riittävästi viher- ja virkistysalueita, säilytetäänkö ekologiset viheryhteydet ja hyödynnetäänkö luonnon omia keinoja varautumisessa ilmastonmuutoksen ja luontokadon mukanaan tuomiin haasteisiin. 

Hyvinvointia kattavasta ja monimuotoisesta viherrakenteesta 

Kunnat ovat suuria maanomistajia ja määrittävät maankäytön suunnittelun ja harjoittamansa maapolitiikan kautta koko kunnan viherrakenteen määrän, laadun ja saavutettavuuden. Viherrakenne on viher- ja vesialueiden sekä niiden välisten yhteyksien muodostama verkosto. Siihen sisältyvät mm. julkiset viheralueet, vihreä pihoilla, katoilla, rakennuksissa, kansilla, kaduilla ja aukioilla, suojelualueet sekä sinirakenne eli vesistöt ja pienvedet.  Viheralueiden kunnossapitoon ja julkisten alueiden investointeihin käytössä olevat resurssit määrittävät sen minkälaisia lähi-, virkistys- ja liikuntaympäristöjä kunta tarjoaa eri käyttäjäryhmille.   

Kunta vastaa alueellaan tapahtuvasta kaavoituksesta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään alueiden käytön suunnittelun tavoitteista. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muun muassa turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista, rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä, ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä, luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, §5) 

Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) avulla voidaan suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Samalla edesautetaan monien paikallisten ja maailmanlaajuisten hyvinvointiin, monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyvien tavoitteiden toteutumista. 

Viherympäristöliitto kampanjoi kuntavaalien alla monimuotoisen ja hyvinvointia kasvattavan elinympäristön puolesta. Jakamalla alta löytyviä viestejä, autat nostamaan ympäristön äänen esille kuntavaaleissa 2021.

  1. Kunta panostaa hyvinvointia kasvattaviin ja saavutettaviin viheralueisiin, ja varaa näihin riittävät resurssit. Ympäristöministeriön suosituksen mukaan matkaa lähivirkistysalueelle tulisi olla korkeintaan 300 metriä. Kattavat ja riittävän lähellä sijaitsevat viheralueet tukevat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, ennaltaehkäisevät sairauksia sekä kaventavat terveyseroja. 
  2. Kunta huomioi luonnon monimuotoisuuden kaikilla maankäytön suunnittelun tasoilla ja tukee toimissaan monimuotoisen viherverkoston ja sen tarjoamien ekosysteemipalvelujen säilymistä. Kaavoituksella voidaan varmistaa, että kunnan viherverkosto on tarpeeksi kattava ja laadukas.   
  3. Kunta tekee ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja, jotka vievät Suomea kohti hiilineutraaliustavoitetta. Kunta määrittää viherhankkeille kestävän ympäristörakentamisen tavoitteet ja sitoutuu niiden mukaiseen toimintaan suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.  
  4. Viihtyisä ympäristö – houkutteleva kunta! Monipuolinen viherverkosto kasvattaa kunnan vetovoimaisuutta ja tukee merkittävien luonto- ja kulttuurikohteiden säilymistä. 

Liittyvät uutiset