Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viheralan käytännön toimijoiden kasvintuhoojariskien hallinta -hanke

ViherRiskin tulokset ovat syntyneet laajan viheralan yhteisen hanketyön kautta.

Viheralan käytännön toimijoiden kasvintuhoojariskien hallinta

Vuonna 2016 päättyneessä Viherriski-hankkeessa kävi selvästi ilmi, että viheralalla tietoisuus ja vastuullisuus kasvintuhoojariskeistä on puutteellista. Uuden kasvinterveyslain mukaan toimijoilla on huolellisuusvelvoite kasvinterveysriskien hallinnassa.  Olemassa olevien omavalvontavelvoitteiden jalkauttamisessa laajaan toimijakenttään on suuria puutteita. Jotta tilanne saadaan korjattua, oli tarpeen luoda järjestelmä, jotta kaikkien viheralan toimijoiden ulottuvilla ovat menetelmät, ohjeet ja informaatio keskeisistä kasvintuhoojista ja -terveysriskeistä.

Viherrakentamisessa käytettävä kasvimateriaali on keskeinen kohde parannettaessa kasvinterveysriskien hallintaa. Taimien kansainvälinen kauppa on hyvin vapaata ja runsasta. Käytännön ohjeistuksessa on painotettava tämän leviämisväylän riskien hallintaa. Taimia tulee Suomen markkinoille monia eri reittejä ja monien eri toimijaryhmien tuomana. Tässä hankkeessa keskitytään taimien ammattimaiseen kauppaan liittyvien tuotevirtojen hallintaan riskejä minimoimalla. Samaa tietopankkiaineistoa voidaan kuitenkin hyödyntää kuluttajien valistamisessa ja omatoimisen taimien maahantuontiin liittyvien riskien tiedostamisessa.

Viherrakentamisessa kasvintuhoojia kulkeutuu maahamme taimien lisäksi myös muiden tuotteiden mukana. Lähinnä riskiryhmään kuuluvat puiset pakkausmateriaalit joita käytetään viherrakentamisen tuotteissa, esimerkiksi kivitavarassa. Myös kasvualustat ja katteet ovat mahdollisia leviämisväyliä. Jotta tätä monitahoista kasvintuhoojapainetta voidaan ehkäistä tai edes pienentää, on viheralan toimijoiden käytössä oltava käytännön läheistä ohjeistoa ja tunnistusmateriaalia. Tarvitaan ohjeet, miten mahdollisessa riskitilanteessa pitää toimia ja mihin otetaan yhteyttä.

Viime vuosien uudet vaarallisten kasvintuhoojien esiintymät ovat konkretisoineet riskinhallinnan merkityksen myös viheralalla. Aasianrunkojäärä Vantaalla ja tulipolte Ahvenanmaalla ja päärynän taimilla mantereella ovat vakavimpia tapauksia.

Metsätalouden tulevaisuuden kannalta viheralan taimimateriaalin kasvintuhoojariskien hallinta on olennainen tekijä. Viheralan kasvintuhoojariskien konkretisoituminen voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä Suomen metsätaloudelle. Rahallisesti mitattuna metsätuhot ovat pahimmillaan monikymmenkertaisia verrattuna viheralueiden kasvituhoihin. Julkisilla viheralueilla suurimmat taloudelliset riskit ovat katupuilla.

Tavoite toteutui

Viheralan kasvintuhoojariskien hallinta käytännön toimijatasolla -hankkeen keskeisin tavoite oli kehittää ohjeistusta ja menetelmiä viheralan kasvintuhoojariskien hallintaan ja haittojen ehkäisyyn. Nämä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Olemassa olevien riskien tunnistus, viherrakentamisen materiaalien puhtauden varmistus ja tulevaisuudessa mahdollisten uhkaavien tuhoojariskien ennakointi. Lisäksi tarvetta oli ohjeille, kuinka toimia mahdollisessa riskitilanteessa.

Konkreettinen tavoite oli luoda Viherympäristöliiton nettisivuille laaja kokonaisuus, josta toimijat löytävät vaivattomasti tukimateriaalia tuhoojariskien minimoimiseen ja hallintaan. Nettisivuilta viheralan ammattilaiset saavat kasvintuhoojien tunnistusapua. Lisäksi sivusto palvelee pikatiedotuskanavana uusien löydösten ilmetessä.  Nopeassa tiedotuksessa on apuna Viherympäristöliiton laaja sähköpostiviestintä ja uutiskirje sekä artikkeleiden julkaisussa Viherympäristö-lehti.

Hankkeen toteuttajat ja työnjako

Hankkeen vastuullinen toteuttaja oli Viherympäristöliitto. Se organisoi yhteistyöverkoston toiminnan, jolla varmistettiin käytännön toimijoiden mukanaolo ja niiden kokemuksen ja näkemyksen saattaminen nettisivujen toteutukseen.

Hankkeessa toimittiin tiiviissä yhteistyössä Eviran (nyk. Ruokavirasto) kanssa ja tukien sen uutta valmentajan roolia. Viherympäristöliiton nettisivuille tulevaa tietopankkikokonaisuuden sisältöä koottaessa hyödynnetään jo olemassa olevaa aineistoa Eviran sivuilla ja samalla parannetaan sen löydettävyyttä. Lisäksi hanke tuottaa yhteistyössä Eviran kanssa runsaasti uutta aineistoa koko viheralan toimintaketjun avuksi.

Viherympäristöliiton sivuille rakennettiin keskeisten kasvintuhoojien tunnistamiseksi tietopankki.

Tulosten julkaisu- ja hyödyntämissuunnitelma

Nettisivusto on tärkein ja vaativin julkaisukanava hankkeessa kootun aineiston jakelussa ja hyödyntämisessä viheralan toimijoiden keskuudessa.

Hankkeessa luotiin pikatiedotuskäytännöt Viherympäristöliittoon, jotta mahdollisten uusien kasvintuhoojien esiintymisistä ja toisaalta uusista epidemioista viestitetään nopeasti viheralan kentälle.

Viheralan kasvinterveysriskit ja niiden hallinta on otettu osaksi Viherympäristöliiton omaa koulutusta sekä sen valvomaa ja hyväksymää koulutusta. Tällä varmistetaan hankkeen tulosten pitkäaikainen vaikutus.

ViherRiski on maa- ja metsätalousministeriön hankerahalla vuosina 2017–2018 rahoitettava hanke, jossa kerätään tietoa potentiaalisista kasvintuhoojista, niiden tunnistamisesta sekä tietoa, miten mahdollisessa riskitilanteessa tulee toimia. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Viherympäristöliitto. Se organisoi yhteistyöverkoston toiminnan, jolla varmistetaan käytännön toimijoiden mukanaolo ja niiden kokemuksen ja näkemyksen saattaminen nettisivujen toteutukseen. Yhteistyöverkostossa ovat mukana Viherympäristöliiton ohjauksessa Taimistoviljelijät ry, Evira (nyk. Ruokavirasto), kaupungeista Espoo, Helsinki, Tampere ja Turku sekä yrityksistä Rudus Oy ja Flowerpecker.

Hankkeen rahoittajat: Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Rudus Oy, maa- ja metsätalousministeriö, Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö ja Viherympäristöliitto ry.

Viheralan käytännön toimijoiden kasvintuhoojariskien hallinta -hankkeen loppuraportti (pdf)