Toimijat ja toimintaperiaatteet

Tässä kuvataan keskeisimmät yleiset toimintaperiaatteet ja toimenpiteet, joilla kestävä kehitys voidaan huomioida ympäristörakentamisen hankkeessa ja sen eri vaiheissa.

Keskeinen toimija ympäristörakentamishankkeiden kestävän kehityksen edistäjänä on tilaaja. Tilaaja määrittää hankkeelle tavoitteet. Jos tavoitteisiin ei ole määritelty kestävän kehityksen mukaisia asioita, ei niitä myöskään tuoteta suunnittelu-, rakennus- tai kunnossapitovaiheessa. Hankintakriteerit pitää määrittää ja kilpailutus tehdä tasapuolisesti ekologisin, sosiaalisin ja eettisin, kulttuurisin ja taloudellisin perustein.

Valvontatyötä tekevän tehtävänä on varmistaa, että tilaajan edellyttämät kestävän kehityksen näkökannat ja tavoitteet tulevat huomioiduksi rakennusprosessin aikana.

Tilaajan ohella suunnittelijalla on suuri merkitys ympäristörakentamishankkeen kestävän kehityksen mukaisissa toimenpiteissä. Suunnittelija vaikuttaa tekemillään ratkaisuilla muun muassa kohteen materiaalivalintoihin, toteutusmenetelmiin ja kunnossapidon intensiivisyyteen sekä kohteen koko elinkaaren aikaiseen kestävyyteen ja kustannuksiin.

Rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa työskentelymenetelmien valinnalla, työkoneiden valinnalla ja kunnolla, hankintojen toteuttamisella sekä kasvillisuuden ja kasvualustan hoito-osaamisella on keskeinen vaikutus kestävän kehityksen toteutumiseen.