Toimintaperiaatteista tiedottaminen

Jotta kestävä ympäristörakentaminen on mahdollista, tulee kaikkien osallisten olla tietoisia tavoitteista, jotka hankkeelle on asetettu. Toimintatapa vaatii asennemuutosta ja myös totuttujen käytäntöjen uudelleenajattelua. Jatkuva tiedon päivittäminen on myös tarpeen.

Avoimella tiedottamisella, yhteistyöllä ja osallistamalla toimijoita mahdollisimman laajasti on mahdollista edistää kestävän ympäristörakentamisen asiaa ja pysyä ajan tasalla niin yleisesti kuin hankekohtaisestikin.

TAVOITTEET

 • Määritetään tavoitteet tiedon hallinnalle ja tiedottamiselle.
 • Varmistetaan ympäristörakentamishankkeen kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutuminen.
 • Pidetään ympäristörakentamishankkeen toimijat tietoisina kestävän kehityksen vaatimuksista ja toimintatavoista.
 • Tiedotetaan asiakkaita alan kestävän kehityksen periaatteista.
 • Edistetään alan toimijoiden kestävän kehityksen osaamista.
 • Edistetään kestävän kehityksen etenemistä viheralalla – ja laajemmin rakennus- ja kiinteistöalalla.

Yleiset toimintaperiaatteet:

 • Sovitaan yhteiset viestintä- ja tiedotuspelisäännöt kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi ympäristörakentamishankkeissa.
 • Tiedotetaan avoimesti ja laajasti kestävän kehityksen toimintaperiaatteista alalla.
 • Muotoillaan viestittävät asiat ja tiedot selkeästi.
 • Hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti viestinnän eri kanavia.
 • Seurataan viestinnän onnistumista ja tehokkuutta.
 • Kehitetään alan toimijoiden, sidosryhmien ja viestinnän ammattilaisten kanssa menetelmiä, joilla edistetään kestävän kehityksen ymmärrystä, osaamista ja toteutumista ympäristörakentamishankkeissa.