Kasvillisuuden arvonmääritys uusiutuu

Kasvillisuuden arvonmääritykseen löytyy Vyllin kirjakaupasta CD (KAM ´07), jossa on lomakkeisto ja excel-taulukko kasvillisuuden arvonmäärityksen laskemiseksi. Parhaillaan on käynnissä laskentamallin päivitys.

Viherympäristöliitto ry on julkaissut vuonna 2007 Kasvillisuuden arvonmääritysmallin KAM ´07. Mallin käytössä on ollut haasteita, muun muassa laskelmien hyväksymisessä vakuutusyhtiöissä. 12 käyttövuoden jälkeen KAMia on päädytty uusimaan yksinkertaistamalla arvonmääritysmallia. Uudistustyötä ohjaa ohjausryhmä, jossa on jäseniä kaupungeista, Viherympäristöliiton jäsenyhdistyksistä sekä sidosryhmistä, kuten Maanmittauslaitoksesta ja Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY:stä.

Uudistustyön tavoitteena on saada käyttöön selkeämpi ja yksinkertaisempi arvonmääritysmalli. Myös puun osavaurion hinnan laskentaa selkiytetään. Selkeämmällä arvonmääritysmallilla pyritään saamaan hyväksyntä vakuutusyhtiöiltä, jotta laskelmat menevät nykyistä paremmin läpi korvausperusteina. Samalla tarkoituksena on kuvata paremmin, mitä hyötyä arvonmääritysmallista on vakuutus- ja vahinkokorvausten maksajille, esimerkiksi mahdollisuus puihin kohdistuvien vahinkojen vähentämiseen. Arvonmääritysmallin avulla halutaan vaikuttaa myös puiden taloudellisen arvon tunnistamiseen yleisesti.

Arvonmääritysmallin perusajatuksena on elinkaarimalliin perustuva kustannuslaskentamalli, jossa arvioidaan puun iän vaikutus taloudellisen arvon kehittymiseen. Puun arvo perustuu kustannuksiin, jotka ovat syntyneet, kun puu on kasvatettu arviointihetkellä olevaan toiminnalliseen merkitykseensä, esimerkiksi katupuuksi, suojapuuksi, koristepuuksi tai satoa tuottavaksi hyötypuuksi.

Mallia sovelletaan viheralueilla kasvavien tavallisten yksittäispuiden tai pienien puuryhmien arvioimiseen. Malli ei ole käyttökelpoinen suojeltujen ja rauhoitettujen tai kulttuurihistoriallisten puiden arvonmäärittämiseen. Malli ei sovellu myöskään metsiköiden tai tonttilunastuksien yhteydessä korvattavien puiden arviointiin. Niitä varten on käytössä omat arviointimallit.

Uudistustyön yhteydessä muun muassa vakioidaan katu- ja puistopuuistutuksien perustamis- ja alkuhoitokustannukset. Vakioinnissa huomioidaan kasvualustatyö, istutustyö, tuentatyö, suojaustyö (runkosuoja, tuholaissuoja, maaritilä), kastelutyö, takuuajan hoito (2 vuotta) sekä kunnossapitojakson alkuhoito (3 vuotta). Vakiohintojen määrittelyssä hyödynnetään toteutuneiden puunistutushankkeiden ja korvauslaskentojen yksikköhintoja. Vakiohinnoittelun ulkopuolelle jäävät arvioitavan puun mahdolliset poistokustannukset ja ympäröivän alueen korjaustyö. Ne määritetään poistettavan puun koon mukaan. Tätä tarkoitusta varten puut on jaettu viiteen eri kokoluokkaan. Uudistuksen yhteydessä tullaan arviointimalli myös nimeämään uudelleen. Työnimenä on käytetty: Rakennetun ympäristön puiden arvonmääritys RYPA-malli.

Uuden arvonmääritysmallin valmistuttua järjestetään arviointityötätekeville arvonmäärityskoulutuksia. Koulutukseen osallistuvat saavat käyttöönsä laskentaohjelman. Koulutus järjestetään Viherympäristöliiton ja Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n yhteistyönä. Lisäksi pyritään saamaan viittaukset arvonmääritysmallin mukaan muun muassa rakentamisen lupa-asiakirjoihin, kuten PKS-ohjeisiin (Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt – Pääkaupunkiseudun määräykset ja ohjeet), kaivulupiin ja rakennuslupiin. Lisäksi kannustetaan kaupunkeja tiedottamaan esimerkiksi verkkosivuilla kaupunkipuiden arvo, joka tulee korvattavaksi, kun puu vaurioituu.

Päivitystyö etenee alustavan aikataulun mukaan seuraavasti:

  • arviointimalliluonnoksen ja vakiokustannusten työstäminen helmikuu 2019
  • mallin koekäyttö maaliskuu 2019
  • mallin lopputyöstö huhtikuu 2019
  • mallin julkistaminen toukokuu 2019
  • käyttökoulutukset syksy 2019->.

 

Viherympäristöliiton kirjakaupasta voit hankkia CD:n. Seuraavat yritykset ja itsenäiset palvelunharjoittajat tarjoavat kasvillisuuden arvonmäärityspalveluja ja aiheeseen liittyvää konsultointia. Palveluja voi tiedustella suoraan heiltä.

Anne Hanhiniemi, entti [at] entti.com, Varsinais-Suomi

Antti Erola, antti.erola [at] arboristi.fi, Pirkanmaa

Ilkka Keko, ilkka.keko [at] hel.fi, pääkaupunkiseutu / Uusimaa

Ilpo Möttönen, ilpo.mottonen [at] kankaanpaa.fi

Mare Laakkonen, arbomare [at] hotmail.com

Markku Saari ja Tauno Hiltunen, markku.saari [at] lskt.fi, Päijät-Häme

Raimo Asikainen, raimo.asikainen [at] careliaforest.fi, Etelä- ja Itä-Suomi

Tanja Fri, tanja.lepisto [at] elisanet.fi

Veikko Lahtela, veikko.lahtela [at] hamina.fi

Vesa Mäkinen, vesa.makinen [at] vesakkoviikari.fi