Kunnossapitoluokitus RAMS 2020 ilmestyi

Viherympäristöliitto ry päivitti Viheralueiden hoitoluokituksen eli ABC-luokituksen vastaamaan nykyisiä tarpeita. Päivityksen myötä siirrytään hoitoluokituksesta kunnossapitoluokitukseen. Päivitystyössä on huomioitu lisäksi uudet viheraluepalvelut, tuotantotapojen muutokset, tilaaja- ja valvontatyön muutokset sekä Infran 2017 Kunnossapitonimikkeistön käsitteet ja jaottelu.

Katso RAMS-luokitusta koskeva video

Katso Niityt ja maisemapellot -työselotusoppaasta kertova video

Uusi Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS 2020 jatkaa viheralueiden luokitusperinnettä. Se on tarkoitettu valtakunnalliseksi viheralueiden luokitusoppaaksi, joka palvelee valtakunnallisesti yleisellä tasolla viheralueiden luokitusta. Sen avulla viheralueen omistaja voi luokitella omistamansa viheralueet käytön ja kunnossapidon laatua määrittäviin luokkiin. Tarvittaessa viheralueen omistaja voi tarkentaa luokitusta kohdekohtaisesti esimerkiksi yleisestä luokituksesta poikkeavia tavoitteita asettamalla.

Vanha ABC-luokitus ohjasi ihmiskeskeiseen europohjaiseen ajatteluun. Uusi Kunnossapitoluokitus perustuu arvoajatteluun.

Viheralueiden kunnossapitoluokitusta sovelletaan julkisten ja yksityisten viheralueiden luokitukseen. Se soveltuu puistojen luokittamisen lisäksi muun muassa hautausmaiden, kiinteistöjen ulkoalueiden, liikenneviheralueiden ja liikunta- ja urheilupaikkojen ympäristön luokitteluun.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS 2020 korvaa vuonna 2007 julkaistun Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun. Päivityksen yhteydessä hoitoluokituksen sijasta siirrytään kunnossapitoluokitukseen, joka on sisällöllisesti laajempi kokonaisuus. Kunnossapitoluokitus sisältää hoidon lisäksi tavoitteet kunnossapitohankeen tilaamiselle, suunnittelulle, valvonnalle ja omaisuudenhallinnalle sekä laatua ylläpitävälle korjaustyölle ja käyttöjärjestelmien hoidolle ja käytölle. Päivitystyön yhteydessä on muun muassa muutettu joidenkin luokkien nimiä ja kirjainkoodeja.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS 2020 -julkaisussa esitellään viheralueiden kunnossapitoluokat ja niiden keskeiset ominaisuudet sekä luokkien väliset erot ja yhtäläisyydet. Julkaisun loppuun on koottu luettelo keskeisten käsitteiden selityksistä.

Luokkien kuvauksissa huomioidaan myös Viherympäristöliitto ry:n vuonna 2018 julkaisema Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamalli.  KESY-toimintamalli ohjeistaa, miten rakennettua ympäristöä voidaan suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää niin, että vältetään, lievennetään, estetään tai kompensoidaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Kohteen omistaja määrittää, miten KESY-toimintamalli huomioidaan kohteen kunnossapidossa.

Kunnossapitoluokituksen päivitys osa laajempaa kehitystyötä

Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS 2020 -julkaisun lisäksi toteutetaan kuntien päätöksentekijöille Päättäjän RAMS -esite sekä kunnossapitoluokkien esittelyn tueksi Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -PowerPoint-materiaali. Molemmat ovat vapaasti ladattavissa keväällä 2020 kunnossapitoluokituksen verkkosivustolta.

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen uudistustyö on osa kaupunkivihreän ohjeistojen kehitystyötä. Luokituksen päivittymisen myötä käynnistyy Viheralueiden hoidon työselostus VHT -julkaisun päivitystyö vuonna 2020 vastaamaan uudistettua luokitusta. Luokituksen muutoksella on vaikutusta myös Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimuksetKiinteistöRYL -julkaisun ulkoalueiden hoitoa koskevien lukujen sisältöihin. Lisäksi tulevissa alueurakoinnin asiakirjamallien ja yleisten sopimusehtojen ja muissa viheralueiden hoito- ja kunnossapito-ohjeistusten päivitystyössä huomioidaan luokituksen muutokset.

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen päivityksestä ovat vastanneet päivitystyölle nimetty ohjausryhmä yhdessä pääluokille nimettyjen työryhmien ja MMM Hanna Tajakan kanssa. Ohjausryhmään kuuluivat Tommi Granholm, Timo Hyvönen, Pirjo Kosonen, Marko Laakso, Jaakko Laitinen, Seppo Närhi, Ahti Räinä, Riikka Söyrinki, Miia Terämä, Kari Torniainen ja Mauno Vauhkonen. Ohjausryhmän jäsenten lisäksi työryhmissä materiaalia työstivät Heikki Aminoff ja Helena Vaalasti. Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö on tukenut kunnossapitoluokituksen päivitystyötä.

Päivitystyö etenee alustavan aikataulun mukaan seuraavasti:

  • RAMS-julkaisun kommentointikierros marraskuu 2019
  • päättäjän RAMS-esitteen työstö marras-joulukuu 2019
  • RAMS-julkaisun taitto- ja painotyöt joulukuu 2019−tammikuu 2020
  • RAMS-julkaisun julkistaminen Viherpäivillä helmikuu 2020
  • päättäjän RAMS-esitteen julkistaminen helmikuu 2020

RAMS-PowerPoint julkistaminen verkossa helmikuu 2020.

Lisätiedot pääsihteeri Seppo Närhi, seppo.narhi@vyl.fi

Viheralueiden hoitoluokituksen (ABC-luokitus) vastaavuus uuteen viheralueiden kunnossapitoluokitukseen (RAMS-luokitus).

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS (ABC-LUOKITUS)

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS (RAMS-LUOKITUS)

PÄÄLUOKAT JA NIIDEN ALALUOKAT

A Rakennetut viheralueet

R Rakennetut viheralueet

A1 Edustusviheralue

R1 Rakennettu arvoviheralue

A2 Käyttöviheralue

R2 Toimintaviheralue

R3 Käyttöviheralue

A3 Käyttö- ja suojaviheralue

R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue

B Avoimet viheralueet

A Avoimet viheralueet

B5 Arvoniitty

A1 Arvoniitty

B2 Käyttöniitty

A2 Käyttöniitty

B3 Maisemaniitty ja laidunalue

A3 Maisemaniitty

B4 Avoimet alueet ja näkymät

A4 Avoin alue

B1 Maisemapelto

A5 Maisemapelto

C Taajamametsät

M Metsät

C5 Arvometsä

M1 Arvometsä

C1 Lähimetsä

M2 Lähimetsä

C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä

C3 Suojametsä

M4 Suojametsä

C4 Talousmetsä

M5 Talousmetsä

 

PÄÄLUOKKIA TÄYDENTÄVÄT LUOKAT

E Erityisalueet

-

S Suojelualueet

S Suojelualueet

R Maankäytön muutosalueet

x Maankäytön muutosalueet:

Rx Muutosalue, jota kunnossapidetään rakennetun viheralueen mukaisessa ulkoasussa

Ax Muutosalue, jota kunnossapidetään avoimen viheralueen mukaisessa ulkoasussa

Mx Muutosalue, jota kunnossapidetään metsän mukaisessa ulkoasussa

0 Luokittelemattomat alueet

-

P Puhtaanapitoluokitus

P1 Päivittäin (ma-la)

P2 Työpäivinä (ma-pe)

P3 Viikoittain

-

-

P4 Kuukausittain

P5 Vuosittain

P6 Määrä vuosin

P Viheralueiden puhtaanapitoluokitus

P1 Päivittäin (ma‒la)

P2 Työpäivinä (ma‒pe)

P3 Viikoittain (3 krt/vk)

P4 Viikoittain (2 krt/vk)

P5 Viikoittain (1 krt/vk)

P6 Kuukausittain

P7 Vuosittain

-