Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020

Viherympäristöliitto ry päivitti Viheralueiden hoitoluokituksen eli ABC-luokituksen vastaamaan nykyisiä tarpeita. Päivityksen myötä siirrytään hoitoluokituksesta kunnossapitoluokitukseen. Päivitystyössä on huomioitu uudet viheraluepalvelut, tuotantotapojen sekä tilaaja- ja valvontatyön muutokset ja Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistön käsitteet ja jaottelu.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisu korvaa vuonna 2007 julkaistun Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun. RAMS 2020 jatkaa viheralueiden luokitusperinnettä. Se on tarkoitettu valtakunnalliseksi viheralueiden luokitusoppaaksi, joka palvelee yleisellä tasolla viheralueiden luokitusta. Sen avulla viheralueen omistaja voi luokitella omistamansa viheralueet käytön ja kunnossapidon laatua määrittäviin luokkiin. Tarvittaessa viheralueen omistaja voi tarkentaa luokitusta kohdekohtaisesti esimerkiksi yleisestä luokituksesta poikkeavia tavoitteita asettamalla.

Viheralueiden kunnossapitoluokitusta sovelletaan julkisten ja yksityisten viheralueiden luokitukseen. Se soveltuu puistojen luokittamisen lisäksi muun muassa metsien, hautausmaiden, kiinteistöjen ulkoalueiden, liikenneviheralueiden ja liikunta- ja urheilupaikkojen ympäristön luokitteluun.

Vanha ABC-luokitus ohjasi ihmiskeskeiseen europohjaiseen ajatteluun. Viheralueiden kunnossapito RAMS -luokitus perustuu arvoajatteluun. Viheralueiden kunnossapitoon sijoitettu pääomaa tuottaa moninkertaisesti sekä taloudellista että fyysistä ja henkistä hyvinvointia viheralueiden omistajille ja käyttäjille muun muassa tuottamiensa ekosysteemipalveluiden ja estetiikan kautta. Viheralueet tarjoavat myös mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen, viljelytoimintaan ja yhteisölliseen toimintaan.

Hoitoluokituksesta kunnossapitoluokitukseen

Päivityksen yhteydessä hoitoluokituksen sijasta siirrytään kunnossapitoluokitukseen, joka on sisällöllisesti laajempi kokonaisuus. Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 sisältää hoidon lisäksi tavoitteet kunnossapitohankeen tilaamiselle, suunnittelulle, valvonnalle ja omaisuudenhallinnalle sekä laatua ylläpitävälle korjaustyölle ja käyttöjärjestelmien hoidolle ja käytölle.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisussa esitellään viheralueiden kunnossapitoluokat ja niiden keskeiset ominaisuudet sekä luokkien väliset erot ja yhtäläisyydet. Julkaisun loppuun on koottu luettelo keskeisten käsitteiden selityksistä. Päivitystyön yhteydessä on muutettu joidenkin luokkien nimiä ja kirjainkoodeja.

Luokkien kuvauksissa huomioidaan lisäksi Viherympäristöliitto ry:n vuonna 2018 julkaisema Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamalli. KESY-toimintamalli ohjeistaa, miten rakennettua ympäristöä voidaan suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää niin, että vältetään, lievennetään, estetään tai kompensoidaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Kohteen omistaja määrittää, miten KESY-toimintamalli huomioidaan kohteen kunnossapidossa.

Kunnossapitoluokituksen päivitys osa laajempaa kehitystyötä

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen uudistustyö on osa kaupunkivihreän ohjeistojen kehitystyötä. Luokituksen päivittymisen myötä on käynnistynyt Viheralueiden hoidon työselostus VHT -julkaisun päivitystyö maaliskuussa 2020 vastaamaan uudistettua luokitusta. Päivitetty Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT -julkaisu ilmestynee keväällä 2021. Avoimien viheralueiden osalta vuoden 2019 lopulla ilmestyi Niityt ja maisemapellot – Kunnossapidon yleiset työohjeet -julkaisu, jonka sisältö huomioidaan VKT:n sisällön kokoamisessa.

Luokituksen muutoksella on vaikutusta myös Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL -julkaisun ulkoalueiden hoitoa koskevien lukujen sisältöihin. Lisäksi tulevissa alueurakoinnin asiakirjamallien ja yleisten sopimusehtojen ja muissa viheralueiden hoito- ja kunnossapito-ohjeistusten päivitystyössä huomioidaan luokituksen muutokset.

RAMS-tekijät

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen päivityksestä ovat vastanneet päivitystyölle nimetty ohjausryhmä yhdessä pääluokille nimettyjen työryhmien ja MMM Hanna Tajakan kanssa. Ohjausryhmään kuuluivat Tommi Granholm, Timo Hyvönen, Pirjo Kosonen, Marko Laakso, Jaakko Laitinen, Seppo Närhi, Ahti Räinä, Riikka Söyrinki, Miia Terämä, Kari Torniainen ja Mauno Vauhkonen. Ohjausryhmän jäsenten lisäksi työryhmissä materiaalia työstivät Heikki Aminoff ja Helena Vaalasti. Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö on tukenut kunnossapitoluokituksen päivitystyötä.

RAMS-materiaalit

Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisun lisäksi on toteutettu kunnossapitoluokkien esittelyn tueksi Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -PowerPoint-materiaali. Materiaalia voi hyödyntää joko sellaisenaan tai muokattuna ja täydennettynä kunnan omilla kunnossapitoluokitustiedoilla ja kuvamateriaalilla. Tulossa on myös kuntien päätöksentekijöille RAMS 2020 – Päätöksentekijän opas viheralueiden kunnossapitoon. Molemmat ovat vapaasti ladattavissa tältä verkkosivustolta. Löydät linkit materiaaleihin tästä alapuolelta.

Tutustu ja hyödynnä RAMS-luokituksesta koottuja materiaaleja:

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja Annina Vuorsalo, annina.vuorsalo@vyl.fi.

Viheralueiden hoitoluokituksen (ABC-luokitus) vastaavuus uuteen viheralueiden kunnossapitoluokitukseen (RAMS-luokitus).

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS (ABC-LUOKITUS)

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS (RAMS-LUOKITUS)

PÄÄLUOKAT JA NIIDEN ALALUOKAT

A Rakennetut viheralueet

R Rakennetut viheralueet

A1 Edustusviheralue

R1 Rakennettu arvoviheralue

A2 Käyttöviheralue

R2 Toimintaviheralue

R3 Käyttöviheralue

A3 Käyttö- ja suojaviheralue

R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue

B Avoimet viheralueet

A Avoimet viheralueet

B5 Arvoniitty

A1 Arvoniitty

B2 Käyttöniitty

A2 Käyttöniitty

B3 Maisemaniitty ja laidunalue

A3 Maisemaniitty

B4 Avoimet alueet ja näkymät

A4 Avoin alue

B1 Maisemapelto

A5 Maisemapelto

C Taajamametsät

M Metsät

C5 Arvometsä

M1 Arvometsä

C1 Lähimetsä

M2 Lähimetsä

C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä

C3 Suojametsä

M4 Suojametsä

C4 Talousmetsä

M5 Talousmetsä

 

PÄÄLUOKKIA TÄYDENTÄVÄT LUOKAT

E Erityisalueet

-

S Suojelualueet

S Suojelualueet

R Maankäytön muutosalueet

x Maankäytön muutosalueet:

Rx Muutosalue, jota kunnossapidetään rakennetun viheralueen mukaisessa ulkoasussa

Ax Muutosalue, jota kunnossapidetään avoimen viheralueen mukaisessa ulkoasussa

Mx Muutosalue, jota kunnossapidetään metsän mukaisessa ulkoasussa

0 Luokittelemattomat alueet

-

P Puhtaanapitoluokitus

P1 Päivittäin (ma-la)

P2 Työpäivinä (ma-pe)

P3 Viikoittain

-

-

P4 Kuukausittain

P5 Vuosittain

P6 Määrä vuosin

P Viheralueiden puhtaanapitoluokitus

P1 Päivittäin (ma‒la)

P2 Työpäivinä (ma‒pe)

P3 Viikoittain (3 krt/vk)

P4 Viikoittain (2 krt/vk)

P5 Viikoittain (1 krt/vk)

P6 Kuukausittain

P7 Vuosittain

-

Sivu julkaistu 6.11.2019, päivitetty 4.3.2020.