Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lainsäädäntötarkastelu

Toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden määrittämisen lisäksi hankkeessa on tarkasteltu kestävän ympäristörakentamisen kriteereihin liittyvää lainsäädäntöä sekä rakentamisen ja kunnossapidon laatuvaatimuksia. Tavoitteena on ollut tuoda esille muutostarpeita ja kehittämiskohteita lainsäädäntöön ja laatuvaatimuksiin liittyen. Tarkastelut on koottu taulukkomuotoon liitteiksi.

Lainsäädäntöön liittyvässä tarkastelussa on toimintaperiaatekohtaisesti lueteltu ja esitelty lyhyesti hankkeen toteutusajankohtana voimassa olevat lait ja asetukset, jotka tukevat kokonaan tai osittain kriteerien tavoitteita sekä edesauttavat toimintaperiaatteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi tuotu esille toimintaperiaatekohtaiset tavoitteet tai toimenpiteet, joihin lainsäädännössä ei oteta kantaa tai säädös on puutteellinen toteutumisen näkökulmasta. Lainsäädännön puutteissa on pyritty tuomaan esille laajempia asiakokonaisuuksia, joilla on vaikutusta toimintaperiaatteen tavoitteiden toteutumiseen, ei niinkään yksittäisiin toimenpiteisiin liittyvää lainsäädännöllisiä tarpeita.

Taulukkoon on myös kerätty yleistä toimintaperiaatteisiin liittyvää tietoa, oppaita ja tutkimustuloksia, jotka ovat pääasiassa saatavilla vapaasti verkosta. Taulukossa on tuotu esille, mikäli toimintaperiaatteen tavoitteet on hyvä ottaa huomioon jo laajemman maankäytön ja kaavoituksen yhteydessä tavoitteiden toteuttamiseksi tarkemman yleis- ja rakennussuunnittelun aikana.

Voimassa olevissa rakentamiseen ja kunnossapitoon suunnatuissa laatuvaatimuksissa ei ole johdonmukaisesti huomioitu kestävyyden vaatimuksia kaikissa työvaiheissa. Syynä tähän voi olla, että eri asiantuntijaryhmät valmistelevat eri työvaiheiden laatuvaatimuskokonaisuuksia.

Lähtökohtaisesti kestävän ympäristörakentamisen mukaiset vaatimukset, kuten pölyämisen estäminen, meluhaittojen rajoittaminen, rakentamisaikaisten hulevesien käsittely, haitta-aineiden, kemikaalien ja muiden epäpuhtauksien pääsyn estäminen maaperään, vesistöön ja kasvillisuusalueille sekä EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien leviämisen estäminen, pitäisi viedä samalla periaatteella läpi kaikissa työvaiheissa. Nyt asiat on huomioitu joissakin työvaiheissa ja toisissa niistä ei ole lainkaan mainintaa.

Laatuvaatimukset on kirjattu rakentamisen ja kunnossapidon työvaiheille. Tilaamiselle, valvonnalle tai suunnittelulle ei ole kuvattu yleisiä laatuvaatimuksia. Kestävän ympäristörakentamisen kannalta nämä viherhankkeen prosessivaiheet ovat kuitenkin tärkeimmät vaiheet, sillä useimmat kestävää ympäristörakentamista edistävät toimenpiteet päätetään juuri näissä vaiheissa.

Rakentamisen ja kunnossapidon yleisissä laatuvaatimuksissa on yleensä kuvattu toteutettavan kohteen toiminnalliset ja tekniset laatuvaatimukset. Sen sijaan työn ja työmaan suunnittelulle ei ole laadittu yleisiä laatuvaatimuksia. Joidenkin laatuvaatimuskohtien ohjeteksteissä on otettu kantaa laadittaviin asiakirjoihin ja niiden sisältöön, mutta niitä ei ole kuvattu laatuvaatimuksina eikä ohjeistusta ole tehty kaikkeen työn suunnitteluun liittyen. Työn ja työmaan suunnittelu ovat kuitenkin kestävän ympäristörakentamisen periaatteiden toteuttamisen kannalta oleellinen vaihe, sillä työmaan suunnittelun yhteydessä vaikutetaan seikkoihin - kuten logistiikkaan, henkilöstön hyvinvointiin, resurssien käyttöön, työmaan jätehuoltoon ja materiaalien kierrätykseen - joilla on merkitystä hankkeen kestävyyden kannalta.

Raportissa olevissa taulukoissa on tarkasteltu lähemmin voimassa olevien yleisten laatuvaatimusten sisältöä ja niissä olevia puutteita verrattuna tässä toimintamallissa esitettyihin kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteisiin. Vertailussa ovat olleet mukana seuraavat yleiset laatuvaatimukset:

 • Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 2003
 • Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2015-2017
 • Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL 2009
 • Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen maatyöt MaaRYL 2010
 • Viheralueiden hoito VHT ‘14
 • Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ‘17.
 1. Paikan vesiolosuhteiden vaaliminen
 2. Paikan maaperän ja kasvillisuuden vaaliminen
 3. Käytettävien raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden tuotanto, valinta ja kierrätys kestävällä tavalla 
 4. Energiansäästön, ilmansuojelun ja ympäristönsuojelun edistäminen
 5. Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen