KESY-toimijat

KESY-toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteita

Pihasuunnittelu Eeva Blomberg
Suunnittelussa pyritään säilyttämään olevaa maata ja kasvillisuutta, käsittelemään hulevesiä imeyttämällä ja viivyttämällä niitä ja käyttämään kotimaisia, kestäviä tuotteita kuten kasveja ja kiviä. Omaa ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti sekä hyödynnetään muiden suunnittelijoiden osaamista. Hyödynnetään myös rakentajien, tavarantoimittajien ja kunnossapitäjien osaamista ja kuunnellaan käyttäjien näkemyksiä. Suunnittelussa ja suunnittelun asiakirjojen laadinnassa käytetään ajantasaisia ohjeita ja kestävän kehityksen kriteereitä. Suunnitelmat tarkastetaan työvaiheittain eli tehdään itselleluovutus. Kerätään palautetta suunnittelutyön onnistumisesta hankkeen muilta osapuolilta.

Insinööritoimisto Vevira Oy

Toimintamallin lähtökohtia sovelletaan pihojen ja hulevesien suunnittelussa. Kaivettu maa-aines ja louhe käytetään tontilla. Purkumateriaaleja hyödynnetään hankkeessa tai niille keksitään uusiokäyttöä. Hulevesiä hallitaan luonnonmukaisin keinoin.  http://www.vevira.fi

Ramboll

Ramboll on suunnittelu- ja konsultointialan yritys, joka on ollut vahvasti mukana edistämässä kestävän ympäristörakentamisen ja kunnossapidon KESY-hankkeita Suomessa. KESYn mukaisia periaatteita on hyödynnetty muun muassa yrityksen laatimissa ympäristösuunnitelmissa sekä kilpailuttamissa urakoissa. Näistä esimerkkikohteina toimivat mm. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n erityisasumisen pihojen hoitourakka, Ankkapuiston resurssiviisas viherrakentaminen Vantaalla sekä Espoon päästötön työmaapilotti Lukutori.
Ramboll aikoo hyödyntää rohkeasti ja innovatiivisesti KESY-periaatteita tulevissakin hankkeissa. Suunnitelmien, elinkaariajattelun, resurssiviisauden kautta hankkeisiin voidaan viedä kestävän ympäristörakentamisen ja kunnossapidon toimintamalleja. 
https://fi.ramboll.com/

LOCI Maisema-arkkitehdit Oy

Kestävän ympäristörakentamisen käytännöt ovat osa suunnittelijoidemme jokapäiväistä työtä. Kohteiden suunnittelu pohjautuu paikallisiin oloihin ja erityispiirteisiin. Tiedostamme olevien ympäristöjen arvon ja luontaisen muutoksen. Suunnitteluratkaisuissa pyrimme materiaalien ja käytön kestävyyteen sekä käyttäjien luontosuhteen tukemiseen. Tähtäämme pitkään elinkaareen. Kuuntelemme eri osapuolia ja tarpeen tullen tiedotamme kestävän ympäristörakentamisen toimintamalleista. Huolehdimme lähtötietojen riittävyydestä ja huomioimme tilaajan strategiset tavoitteet. Kaikki projektit aloitetaan, tehdään ja päätetään sisäisen laaduntarkkailun alaisina. Asiakaspalautteet muuntuvat meillä kehitystoimiksi. Opimme sisäisen tiedonjaon avulla, kilpailutoiminnalla ja kansainvälistä pioneerityötä seuraten.

Sitowise Oy

Sitowisen strategian keskeisenä tavoitteena on olla alan vastuullisin kumppani. Maisemasuunnitteluosasto käyttää suunnittelutyönsä tukena Viherympäristöliiton KESY-mallista tarkennettua maisemasuunnittelijoiden tarkistuslistaa. Kehitämme ja kokeilemme uusia kestäviä, vastuullisia ja luontopohjaisia ratkaisuja rohkeasti. www.sitowise.com/fi