Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lähdeluettelo

Painamattomat lähteet:

Green City Hungary: Green City Accreditation Point System, 2011.

Green Flag Award®: Assessment Criteria, 2016. http://www.greenflagaward.org.uk/about-us/. Viitattu 18.4.2018.

Kotimaiset Kasvikset ry: Laatutarha-ohjeisto, versio 2017. http://www.puutarhaliitto.fi/laatutarha/. Viitattu 18.4.2018.

Lady Bird Johnson Wildflower Center of The University of Texas Austin and the U.S. Botanic Garden and the American Society of Landscape Architecs: Sustainable Sites V2 Raiting System for Sustainable Land Design and Development, 2014. http://www.sustainablesites.org/. Viitattu 18.4.2018.

NL Green Label: Green label- kestävyyspassin kriteerit, suomennos Viherympäristöliitto 2016

Piipponen, Hanna-Maria: Ekologisesti kestävä maisema: SITES-arviointijärjestelmän soveltaminen Maskun Rivieran virkistysalueen kehittämissuunnitelmassa, Diplomityö, Maisema-arkkitehtuuri/ Arkkitehtuurin laitos, Aalto- yliopisto 2015. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18613. Viitattu 18.4.2018.

Saarinen, Auri ja von Freymann, Anna: Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä : SITES-arviointijärjestelmän teemojen toteutuminen Suomessa. Ammattikorkeakoulun Opinnäytetyö, Maisemasuunnittelu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa, 2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017052510286. Viitattu 18.4.2018.

Tajakka, Hanna: Kestävän viherhankkeen prosessi. Selvitysraportti. Viherympäristöliitto ry. 59 s. 2016.

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1550/vyl_kesy_kestavan_viherhankkeen_prosessi_­20160923-1.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Viherkerroin-laskuri. http://ilmastotyokalut.fi/laskuri/. Viitattu 18.4.2018.

Viherympäristöliitto: Paikalle tehtävät kasvualustat, ohje 2018.

Kirjallisuus:

Pötz, Hiltrud: Green-blue grids, Manual for resilient cities, Herziene Uitgace, Revised Edition 2016

Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 2003

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2015-2017

Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL 2009

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen maatyöt MaaRYL 2010

Viheralueiden hoito VHT ‘14

Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ‘17.

Elektroniset lähteet:

EU:n ilmastopolitiikka: http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Euroopan_unionin_ilmastopolitiikka

Pariisin ilmastosopimus: http://www.ym.fi/pariisi2015    

Energia- ja ilmastostrategia: http://tem.fi/energia-ja-ilmastostrategia   

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: http://www.unric.org/fi/kestaevaen-kehityksen-tavoitteet     

Suomen Ramsar -kosteikkotoimintaohjelma 2016–2020: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75329   

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050.

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen päätavoitteet (biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö sekä geenivaroista saatavien hyötyjen tasapuolinen ja oikeudenmukainen jako) http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79871

Vesistöjen kunnostusohjeita http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus

Society for Ecological Restoration, http://www.ser.org

Vieraslajiportaali www.vieraslajit.fi.

CITES yleissopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) http://www.ymparisto.fi/cites

IUCN The International Union for Conservation of Nature https://www.iucn.org/about

Uhanalaiset lajit, Suomen lajien punainen lista http://www.ymparisto.fi/punainenlista

PECF Metsäsertifiointi https://pefc.fi/sertifiointi/

FSC sertifiointi https://fi.fsc.org/fi-fi/tietoa-fscst/suomen-fsc

EPD ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) http://www.environdec.com/en/What-is-an-EPD/, http://epd.rts.fi/fi/

Suraku - Esteettömän rakentamisen ohjeet http://www.hel.fi/www/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet/

RT-esteettömyystieto http://www.esteettomyys.rakennustieto.fi/

Buying green! A handbook on green public procurement. EU-komissio. 2016. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Green City -ohjeisto. Terveellinen asuttava kaupunki. Viheraluerakentajat ry. 2012. http://www.vyra.fi/sites/default/files/Green_City_ohjeisto_web-1.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Green deal -sopimukset. Ympäristöministeriön verkkosivut. http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet/Green_deal_sopimukset. Viitattu 18.4.2018.

Hiilineutraalisuuden pelisäännöt. Suomen ympäristökeskuksen verkkosivut. http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Hiilineutraalisuus/Hiilineutraalisuuden_pelisaannot(33690). Viitattu 18.4.2018..

Ilmasto-opas. Ilmastonmuutostiedon verkkosivusto. https://ilmasto-opas.fi/fi/. Viitattu 18.4.2018.

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas. http://ilmastotyokalut.fi/. Viitattu 18.4.2018.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. JYSE 2014 PALVELUT. Päivitysversio. Valtiovarainministeriö. 2017. http://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20palvelut%20huhtikuu%202017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440. Viitattu 18.4.2018.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa. JYSE 2014 TAVARAT. Päivitysversio. Valtiovarainministeriö. 2017. http://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20tavarat%20huhtikuu%202017.pdf/e106b086-4ca5-4a84-8a06-8a092d05ead7. Viitattu 18.4.2018.

Kasvunvara on käytetty – Kohtuutalouden ratkaisut. Luonnonsuojeluliitto ry. 2015. https://www.sll.fi/ajankohtaista/tilattavat/Kohtuutalous_webversio.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025. Sitra. 2016. http://media.sitra.fi/2017/02/27175308/Selvityksia117-3.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160441. Viitattu 18.4.2018.

Kohti vähähiilistä julkista rakentamista. Faktaa rakennetusta ympäristöstä. Syyskuu 2017. Ympäristöministeriö. http://www.ym.fi/download/noname/%7B8F842B04-AA01-4497-8557-E1930B64CE1F%7D/130591. Viitattu 18.4.2018.

Kuntien arvokkaat luontotyypit. Ympäristöministeriön verkkosivut. Julkaistu 22.4.2013, päivitetty 26.4.2017 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Kuntien_arvokkaat_luontotyypit. Viitattu 18.4.2018.

Lettojärvi, I. 2017. Dynaaminen kasvillisuussuunnittelu. Käsitteiden arviointi. Viherympäristöliitto ry. https://www.vyl.fi/site/assets/files/1550/dynaaminen_kasvillisuussuunnittelu_web.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Nature-Based Solutions. EU-komission verkkosivu. https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs. Viitattu 18.4.2018.

Nuotio, A.-K. 2016. Biotooppipohjainen suunnittelu, kasvillisuuden tilavaraukset, olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen. Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet -seminaari 15.2.2016. http://www.vihervuosi.fi/files/upload_pdf/23075/Vantaa_Nuotio_2016_02_15.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Raising the standard. The Green Flag Award guidance manual. Keep Britain Tidy. http://www.greenflagaward.org/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma. Ramate-työryhmän loppuraportti. Ympäristöministeriön raportteja 7/2014. http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/YMra_172014_Rakentamisen_materiaalitehok(29766). Viitattu 18.4.2018.

Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities. Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on ’Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities’. EU-komissio. 2015. https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/fb117980-d5aa-46df-8edc-af367cddc202. Viitattu 18.4.2018.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170843. Viitattu 18.4.2018.

Vihertehokkuus – Green factor. Ohje suunnittelijoille. Jyväskylän kaupunki. 2012. http://www2.jkl.fi/kaavakartat/asuntomessut/vihertehokkuusohje.pdf. Viitattu 18.4.2018.

Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas. Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 2017. 58 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80653. Viitattu 18.4.2018.

Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit. Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 2017. 54 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80654. Viitattu 18.4.2018.