KESY-hankkeita

Tällä sivustolla kerrotaan kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen mukaisista tulevista ja eri vaiheissa käynnissä olevista tai valmiista hankkeista. Tavoitteena on saada mukaan erilaisia viheralan hankinta-, suunnittelu-, rakentamis- ja/tai kunnossapitovaiheessa olevia hankkeita, joissa sovelletaan käytäntöön laadittuja KESY-ohjeita ja aputyökaluja. Esimerkkihankkeissa voidaan testata muun muassa työohjeiden käyttökelpoisuutta eri työvaiheissa, lomakepohjien ja tarkastuslistojen hyödyntämistä sekä erilaisten KESY-mittareiden soveltamista työn KESYn mukaisen toiminnan todentamiseen.

Jokainen esimerkkihanke voi itse määrittää, missä laajuudessa ja mitä KESY-työkaluja halutaan omassa hankkeessa testata. Esimerkkihankkeiden kokemuksia KESYn, ohjeiden ja aputyökalujen hyödyllisyydestä / käytettävyydestä hankkeessa kysytään vuoden 2019 aikana. Kyselystä saatujen palautteiden pohjalta päivitetään tarvittaessa ohjeistuksia ja työkaluja sekä KESYn toimintaprosesseja.

Materiaalit tallennetaan KESY-hankkeen verkkosivuille alkuvuodesta 2018, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja kokeiltavissa.

Lähetä tiedot hankkeestasi sähköpostitse: seppo.narhi@vyl.fi

Ilmoitetut KESY-hankkeet.

Jyväskylä

Tourujoen kunnostus

Tavoitteena on kunnostaa Tourujoki virtavesikaloille soveltuvaksi ympäristöksi ja purkaa säännöstely Tourujoen valuma-alueelta. Kunnostuksessa on ollut käynnissä yleissuunnitteluvaihe vuodesta 2016 alkaen. Kunnostuksen rakennussuunnitteluvaihe on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Enemmän tietoa Tourujoen kunnostuksesta: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki

Toteutusaikataulu: rakennussuunnittelu alkaen 2018, toteutus todennäköisesti alkaen 2020

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleissuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Anne Laita, anne.laita@jkl.fi 

Kankaan hulevesikanavan kasvittaminen

Entisen paperitehtaan paikalle rakentuvan Kankaan tulevat hulevedet johdetaan kasvitettavaan kanavaan, jossa ne puhdistuvat ennen päätymistään Tourujokeen ja sitä kautta Jyväsjärveen. Suunnittelu ja rakentaminen on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Toteutusaikataulu: suunnittelu 2017, rakentaminen 2017-2018

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Rakennussuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi 

Green Street-pilottihanke

Jyväskylän keskustassa sijaitsevalle Puutarhakadulle on perinteisen putkiin perustuvan hulevesiratkaisun sijaan tarkoitus toteuttaa vihreään infrastruktuuriin perustuva hulevesien hallintajärjestelmä. Testattavan luonnonmukaisen järjestelmän tavoitellaan sekä rajoittavan että puhdistavan Tourujokeen kulkeutuvaa vettä kaupungin keskustasta. Kadulle istutettavat puut ja kasvit lisäävät myös keskusta-alueen luonnon monimuotoisuutta sekä parantavat osaltaan ilmanlaatua. Suunnittelu ja rakentaminen on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Enemmän tietoa Green Street –hankkeesta: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/greenstreet

Toteutusaikataulu: suunnittelu 2017-2018, rakentaminen 2018-2019

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleis- ja rakennussuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi 

Eerolanpuron kosteikon seuranta

Eerolanpuron kosteikko on vuonna 2016 valmistunut kohde Tuomiojärven eteläpuolella, siihen laskevan Eerolanpuron yhteydessä. Aiemmin suora oja on korvattu kaksiosaisella kosteikolla, jonka kautta alueen hulevedet pääasiassa ohjataan. Kosteikko viivyttää hulevesiä, jolloin niistä laskeutuu kiintoainesta, lisäksi kosteikon kasvillisuus on suunniteltu niin, että sen on tarkoitus puhdistaa eri haitta-aineita vedestä. Suunnittelu ja toteutus Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE). Seuranta on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja Enemmän tietoa hankkeesta: www.jyvaskyla.fi/puistot/eerolanpuronkosteikko

Toteutusaikataulu: seuranta 2017-2018

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Suunnittelu ja toteutus : Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE)

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi 

Oulu

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Hankkeen tavoitteet

Hupisaarten alue sijaitsee Oulujoen suistossa kaupungin keskustassa sijaitsevalla puistoalueella. Alueella risteilee yhteensä lähes kaksi kilometriä pieniä puroja, jotka saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä alueen puroja vaelluskaloille soveltuviksi sekä palauttaa niihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat.  Tavoitteena on myös samalla parantaa purojen maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä. Kunnostustyön valmistuttua kalojen kotiutumista puroihin seurataan LUKE:n viisivuotisella tutkimushankkeella. Hankkeen osapuolia ovat Oulun kaupunki, Oulun Energia, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvara-keskus.

Kunnostustyön toteutusaikataulu: 10/2017- 9/2018

Tilaaja: Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Suunnittelu:

  • Tekninen suunnittelu Maveplan Oy
  • Maisemasuunnittelu Ramboll Finland Oy

Toteutus: Oulun tekninen liikelaitos

Yhteystiedot

kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, heikki.pulkkinen@ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Palautepalvelu aukeaa tästä.

Vantaa

Tikkuraitin perusparannussuunnittelu

Tavoitteena toteuttaa Iso-Roban ilmastokatumallia soveltaen. Suunnittelu alkanut syksyllä 2017. Rakentaminen tämän hetken aikataulun mukaan 2020. Suunnittelijat Ramboll ja maisemasuunnittelu Hemgård.

Kanervanummi

Suunnitelmat valmiit. Rakentaminen 2018-19. Suunnittelija Ramboll.

Ankkapuisto ja Metsopuisto

Jatkosuunnittelu käynnistynyt. Ankkapuisto valmistuu vuoteen 2020 mennessä, mutta Metsopuiston rakentaminen ajoittunee vuosille 2019-21. Suunnittelija FCG.

Tikkurilan jokiranta

Yleissuunnitelma hyväksytty. Padon purun ja Åvikin alueen rakentamissuunnittelu käynnissä. Padon purkaminen siirtynee vuodelle 2019 vesiluvan takia. Ensi vuonna rakennetaan Åvikin alue. Suunnittelijat Ramboll (pato)  ja Loci (muu alue).

Puron kunnostusprojektit. Pieniä kohteita ympäri kaupunkia, toteutus lähinnä kesäisin purotalkkareiden johdolla.

Lisätiedot: hanna.keskinen@vantaa.fi

Sipoo

Pähkinälehdon Aukio

Katuvihreä rakentuu 2018, joka yhdistyy aukioon. Aukiosta yleissuunnitelma, 2018 aukion rakennesuunnitelmat, valmistumisajankohta 2019-2020.

Lisätiedot: Mari Kosonen p. 0505544536. mari.kosonen@sipoo.fi

Hämeenlinna

Kaurialan Liikennepuiston peruskorjaus

Hanke toteutui yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Viherympäristöliitto ry:n ja Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kesken. Mukana oli kymmeniä yrityksiä tukemassa hankkeen toteutumista. Puisto oli KESY-toimintatavan testausta ja se oli osa Vihervuotta 2016. Katso video hankkeesta tästä.