Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Ohjelma 2024

Metsä- ja viherpäivien aluksi yliopiston luennoitsijat avaavat veden merkitystä globaalissa ja lokaalissa mittakaavassa. Mitä vesi oikeastaan on ja mitä se meille merkitsee? Palautamme mieliimme, mikä merkitys vedellä on puille ja metsille. Aamupäivän lopuksi ilmatieteenlaitoksen luennolla keskustelemme lämpösaarekkeista ja puiden varjostavasta vaikutuksesta.

Metsäluentojen aiheena on mm. kuivuuden aiheuttamat kirjanpainajatuhot Lappeenrannassa sekä soiden ennallistaminen. Liisa Tyrväisen luennolla pohdimme ulkoisvaikutusten arvottamista kaupunkimetsäympäristössä.

Puistoluennoilla esitellään Lappeenrannan kaupunkipuulinjausta ja keskustellaan talviaikaisesta hulevesien hallinnasta. Esittelyssä on myös puiden juuriston elvyttämiseen kehitetty ilmalapiomenetelmä.

Esitelmien päätteeksi Lappeenrannan metsäpäällikkö ja kaupunginpuutarhuri esittelevät Lappeenrannan viheralueiden hoitoperiaatteita käytännön esimerkkien kautta. Aiheena on myös valmisteilla oleva Lappeenrannan metsäohjelma.

Iltaohjelmaa vietetään Lappeenrannan linnoituksessa. Matkan varrella on myös yllätysesiintyminen kaupungin satamassa.

Perjantain maastovierailut keskittyvät tietysti rantapuistoihin ja metsiin. Viheralueista vastaavat esittelevät mm. Saimaan rannoilla kiertävää rantaraittia, Pappilanpellon niittykohteita ja arboretumia sekä Saimaan kanavan puistoja.

Toivottavasti pääset paikalle. Lappeen rannoilla nähdään! 

Tapahtumaa tukevat

                        

 

 

OHJELMA

Tapahtumapaikka:
Lappeenrantasali
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta

Lataa ohjelma pdf-muodossa.

TORSTAI 6.6.2024

8:00 - 9:30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 

LAPPEENRANTASALI

9:30 - 10:15

Tervetuloa Lappeenrantaan, Lappeenrannan esittely

10:15-11:00

Mitä kaikkien tulisi tietää vedestä?

Koulussa opetetaan, että vesi on kahden vedyn ja hapen muodostama molekyyli. Se on kuitenkin paljon muutakin. Vesi yhdisteenä muuntautuu moneksi ja vaikkapa järvessä sen olomuotojen vaihtelu säätelee niin hapekkuuttaa, leväkukintoja, kalatuotantoa kuin ympäristömyrkkyjen kohtaloa. Esitelmässä sukelletaan veden kemiaan, fysiikkaan ja biologiaan sekä maailman ja Suomen vesitilanteeseen pintaa syvemmälle.

Kari-Matti Vuori, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus

11:00 – 11:30

Tauko ja näyttely

11:30 – 12:00

Kaupunkipuistojen vaikutus kaupunki-ilmastoon - yleiskatsaus kansainvälisessä kontekstissa

Kaupungistumisen jatkuvan lisääntymisen vuoksi kaupunki-ilmaston merkitys kasvaa. Sen jälkeen, kun kaupunkien lämpösaareke havaittiin ensimmäisen kerran Lontoossa 1800-luvulla, on tehty lukuisia tutkimuksia maaseudun ja kaupunkien ilmaston paikallisista eroista. Rakennetuilla alueilla on havaittu muun muassa korkeampia ilman lämpötiloja ja alhaisempaa ilmankosteutta, mikä johtuu läpäisemättömien pintojen lisääntymistä ja vihreän infrastruktuurin (puut, pensaat, niityt) vähentämisestä osuudesta. Viime vuosina on otettu huomioon myös globaalin ilmastonmuutoksen vaikutukset eroihin, joissa kaupungeille annetaan yhä enemmän ratkaiseva rooli sekä CO2-päästöjen että ylikuumentuneiden alueiden osalta.

Puheenvuorossa esitellään kaksi suurta kaupunkipuistoa Madridista ja New Yorkista, ja luodaan yhteys suurempiin suomalaisiin kaupunkipuistoihin.

Achim Drebs, kaupunki-ilmastoasiantuntija, IP-CC IlmastoPalvelu-ClimateConsulting

12:00 – 12:15

Espoon MVP 2026

Vuoden 2026 Metsä- ja viherpäivät järjestetään Espoossa.

Kati Tuura, Luonnonhoitoyksikön päällikkö, Espoon kaupunki

12:15 – 13:30

Lounas ja näyttely

 

LAPPEENRANTASALI: METSÄ-TEEMA

13:30 – 14:00

Kirjanpainajat taajamassa

Ilmaston lämpeneminen on lisännyt metsiin kohdistuvien bioottisten sekä abioottisten stressitekijöiden määrää ja intensiteettiä maailmanlaajuisesti, mikä on johtanut puiden kuolleisuuden lisääntymiseen. Hyönteistuhojen määrä, kuten kirjanpainajatuhot, ja niiden voimakkuus ovat kasvaneet myös Suomessa viime vuosien aikana. Lisääntyneet kirjanpainajatuhot eivät ole ongelma pelkästään talousmetsissä vaan myös kaupunkien monitavoitteiset virkistysmetsät kohtaavat uusia haasteita metsätuhojen lisääntyessä. Vanhat metsät ovat arvokkaita virkistyskohteita ja monimuotoisuudeltaan ainutlaatuisia, mutta kirjanpainajien aiheuttamat puustokuolemat uhkaavat muuttaa niitä nopeasti. Miten tilannetta voitaisiin hillitä?

Minna Blomqvist, metsänterveyden asiantuntija, KOKO-Forest

14:00 – 14:30

Soiden ennallistaminen

Miksi, missä ja miten soita voidaan ja tulisi ennallistaa? Soiden ennallistamisen avulla voidaan usein vaikuttaa useaan merkittävään ympäristötekijään samanaikaisesti. Onnistunut soiden ennallistaminen perustuu huolelliseen suunnitteluun, toimenpiteiden vaikutusten arviointiin sekä ammattitaitoiseen toteutukseen.

Tiina Ronkainen, johtava asiantuntija, Tapio Oy

14:30 - 15:00

Kaupunkiluonto suomalaisten terveyden edistäjänä

Kaupunkiluonnossa liikkumisesta ja oleskelusta saadaan monipuolisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, ja tutkimustieto on lisääntynyt viime vuosina. Kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa on kertynyt etenkin luontoympäristöjen mielenterveyttä, fyysistä terveyttä ja elimistön puolustuskykyä edistävästä vaikutuksesta. Laadukkaan lähiluonnon merkitys kansalaisten hyvinvoinnin tukena korostuu kaupungistumisen myötä. Esityksessä esitellään viimeaikaisia Suomessa ja Pohjoismaissa tehtyjen tutkimusten tuloksia kaupunkiluonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Lisäksi pohditaan myös, miten nykyistä tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin kaupunkiympäristöjen suunnittelussa ja sote-palveluissa. Lisäksi pohditaan lyhyesti, miten kaupunkiviheralueiden koko, laatu tai hoito vaikuttavat saatuihin hyötyihin.

Liisa Tyrväinen, professori, Luonnonvarakeskus

 

VALTUUSTOSALI: PUISTO-TEEMA

13:30 – 14:00

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaus

Kaupunkipuulinjaus koskee Lappeenrannan kaupungin omistuksessa olevien rakennettujen viheralueiden katu- ja puistopuita. Linjaus on strateginen työkalu Lappeenrannan eri hallintokuntien käyttöön kaavoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä omaisuuden hallintaan. Kaupunkipuulinjauksen laatiminen käynnistettiin karttapohjaisella asukaskyselyllä, jolla koottiin kaupunkilaisten näkemyksiä ja toiveita Lappeenrannan puista. Kaupunkipuulinjauksessa hyödynnettiin avointa dataa monipuolisesti ja sitä tuotiin havainnollisiin karttaesityksiin. Lappeenrannan kaupunkikeskuksia on tarkasteltu puuston ominaispiirteiden mukaan sekä maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti, liikenteellisesti, ekologisesti ja puiden tuomien hyötyjen näkökulmasta. Lappeenrannan kaupunkipuulinjauksesta laadittiin Kaupunkipuulinjausraportti sekä puiden ekosysteemipalveluiden arviointi eri katuratkaisuilla raportti sekä neljä ohjekorttia:

- Puut ja suunnittelu
- Puut ja rakentaminen
- Puut ja kunnossapito
- Puut ja lupakäytännöt

Kaupunkipuulinjaus nostaa Lappeenrannan kaupunkipuiden arvostusta, lisää tietoisuutta puiden hyödyistä ja turvaa hyvinvoivien puuistutusten säilymisen ja uusien elinkaareltaan pitkäikäisten istutusten rakentamisen ja ylläpidon.

Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Finland Oy

14:00 – 14:30

Hulevesien hallinta viheralueilla - teoriaa ja käytännön kokemuksia Lahdesta

Käytännön kokemuksia Lahdesta liittyen hulevesien hallinnan tavoitteiden asettamiseen sekä luonnonmukaisia menetelmiä hyödyntävien hulevesien hallintarakenteiden suunnitteluun, valintaan ja huoltoon. Lahden kaupunki on viime vuosina panostanut merkittävästi hulevesien mukana lähivesistöihin kulkeutuvan haitta-ainekuormituksen vähentämiseen erilaisten laadunhallinnan menetelmien käyttöä lisäämällä. Olemassa olevia käytäntöjä on todettu tarpeelliseksi kehittää erityisesti hulevesirakenteiden elinkaaren hallinnan, kunnossapidon sekä poikkeustilanteisiin varautumisen osalta.

Juhani Järveläinen, hulevesi-insinööri, Lahden kaupunki

14:30 – 15:00

Ilmalapion käyttö puiden kasvualustan kunnostamisessa

Ilmalapion avulla puiden kasvualustoja voidaan kunnostaa ja maata kaivaa juuristoalueella puiden juuria vahingoittamatta. Ilmalapiolla maa-aines puhalletaan paineilmalla pois juurien ympäriltä, mikä mahdollistaa maanparannusaineiden lisäämisen ja esimerkiksi tiivistyneen maan rakenteen parantamisen. Paineilma ei myöskään vahingoita maakaapeleita tai muita kiinteitä osia ja rakenteita.

Emilia Marila, hortonomi (AMK) ja arboristi, Suomen Puunhoidon Yhdistys ry

 

15:00 – 15:30

Iltapäiväkahvi ja näyttely

 

LAPPEENRANTASALI

15:30 – 16:15

Lappeenrannan kaupungin viheralueiden hoito ja suunnittelu

Puheenvuorossa esitellään Lappeenrannan toimintamallia niin suunnittelun kuin hoidonkin näkökulmasta. Käymme läpi osallistamistapoja, suunnitteluprosesseja, työmaita sekä toiminnan haasteita. Metsäpalvelut esittelevät myös metsäohjelman valmistelua ja osallistamistyöpajojen alustavia sisältöjä.

Rakennettujen viheralueiden osalta, esitelmä keskittyy viheralueiden suunnitteluun esimerkkien kautta. Esitelmässä korostuu osallisuus ja laadittujen ohjelmien toimeenpano.

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri ja Janne-Perttu Rantonen, metsäpäällikkö, Lappeenrannan kaupunki

16:30 – 18:30

Majoittuminen ja vapaa-aikaa

18:30

Linja-autokuljetus iltajuhlaan

19:00 – 23:30

Illallinen Kehruuhuoneella

Illallista tukevat

 

 

 

 

 

PERJANTAI 7.6.2024

Perjantain maastovierailut keskittyvät rantapuistoihin ja metsiin. Viheralueista vastaavat esittelevät Saimaan rannoilla kiertävää rantaraittia, Pappilanpellon niittykohteita ja arboretumia sekä Saimaan kanavan puistoja.

8:40

Lähtö kävellen kohti satamaa Sokos hotelli Lappeen edestä
9:00Laiva lähtee Lappeenrannan satamasta, os. Satamatie 3

9:00-10:15

Tutustuminen Lappeenrannan rantametsiin ja Saimaan kanavaan vesiltä käsin

10:15-11:00

Tutustuminen itäiseen rantaraittiin

  • Rantojen virkistyskäyttö
  • Tonttihakkuut
  • Liito-oravat

11:15-12:00

Lounas Rakuunamäen juhlatilassa os. Mannerheiminkatu 10

12:00-13:45

Maastokierrokset: 

  • Rantaraitti 
  • Pien-Saimaan kosteikkohanke 
  • Pikisaaren niittykohde ja metsäkävely 
  • Ranta-alueiden monimuotoisuus 

13:45

13:50-14:30

Yhteinen valokuvaushetki Pappilanpellon arboretumissa

Arboretum ja Pappilan niittykohde

Iltapäiväkahvi ja vapaa keskustelu 

14:30-15:00

Kuljetukset rautatieasemalle ja hotellille

15:00

Tapahtuma päättyy

Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin.

ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMAAN ON PÄÄTTYNYT.