Toimenpiteet tilaamisessa

  • Asetetaan tavoitteet turvalliselle kemikaalien käytölle ja määritetään seurantamenetelmät asetettujen tavoitteiden seurantaan.
  • Teetetään kunnossapitosuunnitelma, jossa määritetään mahdolliset kasvillisuuden suoja-alueet sekä biologisten ja mekaanisten hoitokeinojen toimintamalli.
  • Valvotaan, että kunnossapitosuunnitelmassa on toimintamalli, jossa määritellään biologiset ja mekaaniset hoitokeinot kohteen lähistöllä oleville ekologisesti herkille alueille ja ihmisten elinympäristöille.
  • Ohjataan rakentajaa ja kunnossapitäjää edistämään ja noudattamaan kemikaalien turvallisen käytön tavoitteita ja toimintaperiaatteita.
  • Valvotaan rakentajaa ja kunnossapitäjää toteuttamaan asetettuja tavoitteita ja toimintaperiaatteita.