Toimenpiteet rakentamisessa

 • Laaditaan suunnitelma, jonka avulla hallitaan alueen vesitalouteen liittyvät tekijät. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon pinta- ja pohjavedet sekä hulevedet sisältäen rakennusten ja rakenteiden kuivatuksen vedet (salaojavedet ja perusvedet) ja jätevedet (sisältäen harmaat vedet) rakentamisen aikana ja välittömästi sen jälkeen. Suunnittelussa tavoitteena on, että työmaa ei aiheuta ympäristölle vahinkoa, kuten kiintoaineskuormaa vesistöihin tai vesijärjestelmiin.
 • Suunnitellaan työmaa ja rakennustoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti ja työmaan taukotilat siten, etteivät ne:
  • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin
  • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida, pidättää ja/tai imeyttää tulva- ja hulevesiä
  • edistä maaperän eroosiota
  • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
 • Suojataan alueen vesistö rakentamisen aikana mm. kiintoaineskuormilta ja epäpuhtauksilta.
 • Otetaan huomioon sääolosuhteet rakentamisen aikana mm. suojaamalla tarvittaessa työmaata ja sen alueella olevia materiaalivarastoja.