Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden kestävän tuotannon edistäminen

TAVOITTEET

 • Edistetään raaka-aineiden vastuullista käyttöä. 
 • Tuetaan ekologisesti kestävää materiaalituotantoa. 
 • Vähennetään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.
 • Tuetaan kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä.
 • Suojellaan ekosysteemejä.
 • Kunnioitetaan kulttuurillisia ja yhteisöllisiä arvoja.
 • Kehitetään maankäytön toimenpiteitä. 
 • Tuetaan ekologista kestävyyttä taimien tuotannossa. 
 • Vähennetään ekosysteemeihin aiheutuvia haitallisia vaikutuksia 
 • Suojellaan uhanalaisia ja harvinaisia puulajeja ja niiden kasvupaikkoja. 
 • Vähennetään logistiikan energiankulutusta.
 • Lisätään paikallisten ja seudullisten materiaalien ja tuotteiden kysyntää.
 • Tuetaan alueellista identiteettiä käyttämällä paikallisia resursseja.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Suositaan materiaaleja ja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä raaka-aineita.
 • Suositaan materiaalien ja tuotteiden tuottajia ja toimittajia, jotka:
  • tuovat julkisesti esille toimintansa ympäristönäkökohdat ja raaka-aineiden hankintaperiaatteet
  • soveltavat erityisen vastuullisia raaka-aineiden hankintamenetelmiä
  • käyttävät raaka-ainevaroja vastuullisesti
  • tuovat julkisesti esille ekologisesti kestävät tuotantomenetelmät
  • ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia ekologisesti kestävissä tuotantomenetelmissään.
 • Käytetään valmistajia, joiden tuotantomenetelmät lisäävät energiatehokkuutta, vähentävät luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden syntyä sekä tuotannosta ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.
 • Pyydetään materiaalien ja tuotteiden valmistajia osoittamaan tuotantomenetelmiensä ekologisuus.
 • Kannustetaan materiaalien ja tuotteiden valmistajia käyttämään ekologisia tuotantomenetelmiä hankkimalla ekologisesti kestäviä materiaaleja ja tuotteita.
 • Selvitetään paikalliset tai valtakunnalliset taimituottajat, jotka käyttävät ekologisesti kestäviä tuotantomenetelmiä.
 • Kielletään uhanalaisista puulajeista valmistettujen materiaalien käyttö.
 • Ei käytetä puumateriaaleja tai -tuotteita, kuten puuta sisältäviä rakenteita, varusteita, valumuotteja, rakennustelineitä tai suoja- ja turvarakenteita, jotka on valmistettu suojelluista tai uhanalaisista puulajeista. Seuraavat kriteerit täyttäviä puulajeja EI tule käyttää:
  • CITES -sopimuksella (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) suojellut uhanalaistuneet lajit (lajiliitteessä I luetellut lajit).
  • CITES -sopimuksella (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) suojellut lajit, jotka ovat vaarassa muuttua uhanalisiksi (lajiliitteessä II luetellut lajit). Lisätietoa: http://www.ymparisto.fi/cites
  • Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) punaisella listalla olevat lajit, joiden uhanalaisuusluokka on luonnosta hävinneet (EW, Extinct in the Wild), äärimmäisen uhanalaiset (CR, Critically Endangered) tai erittäin uhanalaiset (EN, Endangered). Ks. myös Suomen kansallinen listaus ns. Punainen kirja. Lisätietoa: https://www.iucn.org/about, http://www.ymparisto.fi/punainenlista
  • Muut uhanalaiset puulajit ovat sallittuja, mikäli yleisesti hyväksytty kolmas osapuoli on saanut puutuotteelle kestävän metsänhoidon metsäsertifioinnin.
 • Käytetään vain puumateriaalia ja -tuotteita, jotka on valmistettu kestävin periaattein kasvatetusta ja ympäristösertifioidusta puusta (PEFC tai FSC). Lisätietoa: https://pefc.fi/sertifiointi/, https://fi.fsc.org/fi-fi/tietoa-fscst/suomen-fsc
 • Selvitetään toimittajat, joiden puutuotteiden raaka-aineet ovat peräisin kestävin periaattein kasvatetuista metsistä.
 • Korvataan neitseellisestä puusta valmistetut puumateriaalit ja -tuotteet mahdollisuuksien mukaan vastaavilla komposiittipuu- tai kierrätysmuovituotteilla tai kierrätetyllä puumateriaalilla.
 • Puukomposiittia käytettäessä tulee selvittää materiaalin ympäristönäkökulmat.
 • Selvitetään alueelliset toimijat, joilta on mahdollista hankkia kasveja, maa-aineksia sekä muita ympäristörakentamisen materiaaleja ja tuotteita, mukaan lukien hyötykäytettävät, uusio- ja/ tai uudelleenkäytettävät tai kierrätysosia sisältävät materiaalit ja tuotteet.
 • Varmistetaan, että jälleenmyyjien sekä vähittäismyyjien tuotteet on hankittu paikallisesti (niiden tuotteiden osalta joilla on paikallisesti tarjontaa).
 • Kehitetään materiaalien ja tuotteiden valmistajien kanssa yhdessä, kuten:
  • raaka-aineiden vastuullista hankintaa ja käyttöä materiaali- ja tuotevalmistuksessa
  • ekologisesti kestäviä materiaaleja ja tuotteita.
 • Selvitetään, mitkä materiaalien ja tuotteiden toimittajat ja tuottajat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon tai välitystoimintaan sekä raportoivat toimintansa ympäristönäkökohdista julkisesti.
 • Selvitetään, mitkä materiaalien ja tuotteiden toimittajat ja tuottajat kehittävät ja parantavat tuotantomenetelmiensä kestävyyttä jatkuvasti.
 • Kehitetään mittarit, joilla voidaan arvioida ja vertailla ympäristörakentamisessa käytettävien materiaalien ja tuotteiden sekä niiden tuotannon elinkaarta, hiilijalanjälkeä, vesijalanjälkeä ja energiatehokkuutta.

Toimintaperiaatteet ekologisesti kestävän materiaalituotannon tukemiseen liittyen:

 • Suositaan materiaalien ja tuotteiden valmistajia, jotka tuovat avoimesti esille ekologisesti kestävät tuotantomenetelmänsä.
 • Kehitetään suomalaiset arviointimenetelmät ja mittarit materiaalituottajien arvioinnille ja ekologisesti kestäville tuotantomenetelmille. Arvioinnin kohteena materiaalien, tuotteiden ja tuotantomenetelmien elinkaari, ekotehokkuus, hiilijalanjälki ja vesijalanjälki.
 • Tuotteille suositellaan käytettäväksi esimerkiksi elinkaarianalyysiin perustuvaa EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselostetta. Lisätietoa: https://www.environdec.com/What-is-an-EPD/, http://epd.rts.fi/fi
 • Sustainable Sites- ohjelmassa on käytetty seuraavia kriteerejä:
  Tavoitteena on, että käytettävien materiaalien kokonaiskustannuksista vähintään 25 prosenttia muodostuu materiaalituottajista, jotka:
  • raportoivat vuosittain ympäristövaikutuksista Global Reporting Initiative (GRI) -säätiön tai vastaavan kautta
  • laativat tuotteilleen julkaistavan, vertaistarkastellun elinkaariarvionnin ja/tai ekotehokkuusarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA tai Environmental Product Declaration, EPD tai Materiali Input Per Service Unit, MIPS).
  • asettavat julkisesti nähtäville erityistavoitteet vähentääkseen viiden vuoden aikana vähintään 25 prosentilla (tuoteyksikkökohtaisesti tai tasaisesti koko toiminnasta) seuraavia tekijöitä:
   • energian-, veden- ja kemikaalien käyttö
   • keskeisten epäpuhtauksien päästöjä ilmaan ja veteen
   • vaarallisten ja vaarattomien jätteiden hävitystä
 • Käytetään ensisijaisesti materiaalien ja tuotteiden valmistajia, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia ekologisesti kestävissä tuotantomenetelmissään.
 • Kehitetään kriteerejä materiaalituottajien tuotantomenetelmien arviointiin. Sustainable Sites-ohjelmassa tavoitteena on, että uusien hankittavien materiaalien kokonaiskustannuksista 25 prosenttia muodostuu niiden valmistajien tuotteista, jotka ovat täyttäneet todistettavasti ekologisesti kestävän tuotannon parannuksista vähintään 3/5  (katso alla oleva teksti).
 • Selvitetään alueelliset lähteet, joista on mahdollista hankkia kasveja, maa-aineksia sekä muita ympäristörakentamisen materiaaleja ja tuotteita, mukaan lukien hyötykäytettävät, uusio- ja/ tai uudelleenkäytettävät tai kierrätysosia sisältävät materiaalit ja tuotteet.
 • Varmistetaan, että kasvien jälleenmyyjien sekä vähittäismyyjien tuotteet on hankittu paikallisesti.

 

EKOLOGISESTI KESTÄVÄN TUOTANNON PARANNUKSET:

Päästöjen vähentäminen
Vähennetään normaaliin verrattuna 50 prosenttia päästöjen suoria ympäristövaikutuksia; vaarallisia ilmansaastepäästöjä, myrkyllisiä vesistöjä saastuttavia päästöjä, vaarallisten ja vaarattomien jätteiden muodostumista.

Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen
Vähennetään normaaliin verrattuna 25 prosenttia hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasupäästöjä.

Energiankulutuksen vähentäminen
Kulutetaan tuoteyksikkökohtaisessa tuotantoprosessissa vähemmän energiaa kuin alalla keskimäärin. Tietoja puutarhatuotantoon liittyvistä energiankulutuksesta saa esim. Kauppapuutarhaliitosta ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Osa yrityksen energiantarpeesta tulee yritysalueella tuotettavista uusiutuvista energialähteistä.

Talousveden käytön vähentäminen
Vähennetään talousveden käyttöä. Suositaan luontaisia vesiä, kuten puro- ja järvivesiä ja/tai kerättyä hulevettä.

Toimintaperiaatteet kestävän kasvituotannon tukemiseen liittyen:

 • Suositaan kasvillisuusaineiston tuottajia, jotka tuovat avoimesti esille ekologisesti kestävät tuotantomenetelmänsä.
 • Suositaan kasvillisuusaineiston tuottajia, joilla on käytössä Laatutarha-ohjeisto[1] ja toimivat sen periaatteiden mukaisesti.
 • Käytetään ensisijaisesti tuottajia, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia kasvillisuusaineiston tuotannon ekologisesti kestävissä menetelmissä. (Ks. tietolaatikko).
  [1] Kotimaiset Kasvikset ry: Laatutarha-ohjeisto, versio 2017

 

TAIMITUOTANNON EKOLOGISESTI KESTÄVÄT MENETELMÄT:

 1. Talousveden ja pohjavesilähteiden käytön vähentäminen: Vuosittaisesta kasteluveden kokonaismäärästä pääosa on muuta kuin talousvettä (esim. talteen otettu hulevesi, kierrätetyt vedet, käsitellyt jätevedet, julkisen laitoksen käsittelemät, muuhun kuin talouskäyttöön tarkoitetut vedet).
 2. Kasteluveden valunnan vähentäminen: Tuotantoalueella pidätetään ja kierrätetään kasteluvedestä peräisin olevaa valuntaa.
 3. Ekologisesti kestävien kasvualustojen ja lannoitteiden käyttö: Tuotannossa käytetään ekologisesti kestäviä kasvualustavaihtoehtoja (kierrätettyjä kivennäisaineksia, kompostia ja turpeen määrä kasvualustassa on mahdollisimman vähäinen). Lannoitus perustuu viljelykasvien ravinnetarpeeseen ja maa-analyysiin. Lisäksi käytetään kasvipeitteitä/ viherlannoitusta sekä maaperän lannoituksessa pitkävaikutteisia lannoitteita, kompostimultaa, karjanlantaa tai muita eloperäisiä vaihtoehtoja.
 4. Eloperäisen aineksen kierrättäminen: Tuotantoalueella kompostoidaan tai kierrätetään kasvijäte joko tuotannon omaan hyötykäyttöön tai myytäväksi.
 5. Jätteen kierrättäminen ja uusio- ja/ tai uudelleenkäyttö: Kertyvä jätevirta uusio- ja / tai uudelleenkäytetään, kierrätetään tai kompostoidaan.
 6. Integroidun tuholaistorjunnan käyttäminen (Integrated pest management, IPM): Tuotannossa käytetään IPM-menetelmiä.
 7. EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien käytön ja levittämisen ehkäisy: EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit sekä karanteenituhoojat ovat tuotantoalueella todistettavasti hallinnassa ja niiden leviäminen ympäristöön on estetty.
 8. Energiankulutuksen vähentäminen: Energiankulutus on vähäisempi kuin keskimäärin taimituotantoalalla.
 9. Uusiutuvien energialähteiden käyttö: Osa tuotannon energiantarpeesta tulee tuotantoalueella olevista uusiutuvista energialähteistä (biojäte, aurinkoenergia tai vastaava). Tutkitaan mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä, tavoitteena että vähintään 10 prosenttia on lähtöisin uusiutuvista energialähteistä.
 10. Turvallisten ja oikeudenmukaisten työolosuhteiden turvaaminen: Yritys on määritellyt toimintaperiaatteet, joiden pohjalta taimiston työntekijöiden kanssa käydään avointa keskustelua työolosuhteisiin liittyvistä asioista, kuten työpaikan turvallisuus ja työtyytyväisyys.