Toimenpiteet rakentamisessa

 • Laaditaan suunnitelma, jonka avulla hallitaan alueen vesitalouteen liittyvät tekijät, kuten pinta- ja pohjavedet sekä hulevedet ja jätevedet, rakentamisen aikana ja välittömästi sen jälkeen.
 • Suunnitellaan työmaa ja rakennustoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti ja työmaan taukotilat siten, etteivät ne:
  • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin
  • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida tulva- ja hulevesiä
  • edistä maaperän eroosiota
  • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
 • Suojataan alueen vesistö rakentamisen aikana.
 • Otetaan huomioon sääolosuhteet rakentamisen aikana.