Toimenpiteet suunnittelussa

  • Suunnitellaan kohteet siten, että olemassa olevalle, paikalle soveltuvalle kasvillisuudelle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä.
  • Lisätään suunnittelussa kasvillisuutta. Liiallisia istutuksia tulee kuitenkin välttää, eikä istutuksia lisätä harkitsemattomasti biomassan lisäämiseksi.
  • Lisätään luontaisia kasvilajeja, jotka sopivat alueen olosuhteisiin, ilmastoon, suunniteltuun käyttöön ja suunnitteluratkaisuihin sekä tukevat luonnon monimuotoisuutta.
  • Hyödynnetään biomassan lisäämiseen myös viherseiniä ja -kattoja.
  • Otetaan huomioon maanpeite- ja pensaskerroksen kasvivalinnoissa kasvien sopeutuminen valoisuusolosuhteiden muutoksiin puiden kasvun myötä.
  • Kävelytiet, katot, pysäköintialueet ja muut ei-kasvulliset alueet voidaan täydentää myös puilla, viherkatoilla tai muilla kasvipeitteisillä rakenteilla, kuten esimerkiksi pergoloilla.
  • Kasvillisuusrakenteissa otetaan huomioon biomassan lisäksi niiden kyky käsitellä alueella syntyviä hulevesiä.