Toimenpiteet tilaamisessa

  • Teetetään selvitys alueen luontaisesta ja ekosysteemiin soveltuvasta kasvillisuudesta. Selvitys tulee teettää alan asiantuntijalla (esim. biologi).
  • Ohjataan suunnittelijaa valitsemaan kasvupaikkaan soveltuva, luonnon monimuotoisuutta lisäävä ja paikallista ekosysteemiä tukeva kasvilajisto.
  • Valvotaan suunnitelmassa esitettyjen kasvilajien soveltuvuutta suunnittelukohteeseen.
  • Valvotaan istutuksissa käytettävien taimien alkuperää, laatua ja määrää rakentamistöiden aikana.